18.03.2019 г.

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ,


Съгласно Решение № Ц-6 от 14.03.2019 г. и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 30, ал. 1, т. 8, т. 11 и т. 12 от Закона за енергетиката, чл. 2, т. 2, т. 3 и т. 5, чл. 19, чл. 20 и чл. 24, ал. 1 от Наредба № 2 от 19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ


КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Р Е Ш И:


I. Утвърждава, считано от 01.04.2019 г., на „Каварна газ” ООД цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за продажба на природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на териториите на общините Каварна и Шабла, за регулаторен период от 2019 до 2023 г., както следва:


1. Цени (без ДДС) за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа:

1.1. За промишлени клиенти:

до 500 MWh/год. вкл. - 14,70 лв./MWh;

над 500 MWh/год. - 11,74 лв./MWh;

1.2. За обществено-административни и търговски клиенти:

до 50 MWh/год. вкл. - 23,85 лв./MWh;

над 50 MWh/год. до 500 MWh/год. вкл. - 18,53 лв./MWh;

над 500 MWh/год. - 15,00 лв./MWh;

1.3. За битови клиенти: - 24,29 лв./MWh.


2. Ценообразуващи елементи на цените за пренос на природен газ, както следва:

Необходими годишни приходи: за 2019 г. – 431 хил. лв., за 2020 г. – 462 хил. лв., за 2021 г. – 481 хил. лв., за 2022 г. – 486 хил. лв., за 2023 г. – 507 хил. лв.

Количества природен газ: за 2019 г. – 22 580 MWh/год., за 2020 г. – 23 381 MWh/год., за 2021 г. – 23 640 MWh/год.,за 2022 г. – 24 155 MWh/год.,за 2023 г. – 24 903 MWh/год.

Норма на възвръщаемост на капитала: 7,39%.


3. Цени (без ДДС), по които продава природен газ на клиенти, присъединени към газоразпределителната мрежа:

3.1. За промишлени клиенти: 45,76 лв./MWh.

3.2.За обществено-административни и търговски клиенти: 46,32 лв./MWh.

3.3. За битови клиенти: 50,17 лв./MWh.


4. Ценови компоненти на цените, по които продава природен газ на клиенти, присъединени към газоразпределителната мрежа:

4.1. Цена на природния газ (цена на обществения доставчик за съответното тримесечие на годината): 44,80 лв./MWh;

4.2. Цени за снабдяване с природен газ:

4.2.1. За промишлени клиенти: 0,96 лв./MWh.

4.2.2. За обществено-административни и търговски клиенти: 1,52 лв./MWh.

4.2.3 За битови клиенти: 5,37 лв./MWh.

4.3. Ценообразуващите елементи на цените по т. 4.2. са, както следва:

Необходими годишни приходи: за 2019 г. – 80 хил. лв., за 2020 г. – 83 хил. лв., за 2021 г. – 86 хил. лв., за 2022 г. – 90 хил. лв., за 2023 г. – 95 хил. лв.

Количества природен газ: за 2019 г. – 22 580 MWh/год., за 2020 г. – 23 381 MWh/год., за 2021 г. – 23 640 MWh/год.,за 2022 г. – 24 155 MWh/год., за 2023 г. – 24 903 MWh/год.

Норма на възвръщаемост на капитала: 7,39%.


5. Цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на териториите на общините Каварна и Шабла, както следва:

5.1. За промишлени клиенти:

до 5000 MWh/час 2731 лв./клиент;

до 10 000 MWh/час 3658 лв./клиент;

над 10 000 MWh/час 4181 лв./клиент;

5.2. За обществено-административни и търговски клиенти:

до 700 MWh/час 1506 лв./клиент;

до 5000 MWh/час 1892 лв./клиент;

над 5000 MWh/час 2309 лв./клиент.

5.3. За битови клиенти: 682 лв./Клиент.


II. Цените по т. I не включват цени за достъп и пренос през газопреносната мрежа, определени по реда на Методиката за определяне на цени за достъп и пренос на природен газ през газопреносните мрежи, собственост на „Булгартрансгаз” ЕАД.


Решението подлежи на обжалване пред Административен съд София-град в 14 (четиринадесет) дневен срок.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:

РОСИЦА ТОТКОВА

С пълният текст на Решението може да се запознаете оттук.

_______________________________________________________________________________________________________________________

15.01.2019 г.

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ,


Считано от 01.01.2019 г. влизат в сила променените разпоредби на Наредба №2 от 19.03.2013 г. (обн. ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г.) за регулиране на цените на природния газ. Съгласно тези промени цените на отделните компоненти, формиращи цената на природния газ, ще бъдат определяни и утвърждавани в МВч.


Във връзка с приетите изменения и допълнения в Наредба №2 за регулиране на цените на природния газ и във връзка с Решение на КЕВР № Ц-19 от 28.12.2018 г., за утвърждаване на цени за продажба на природен газ от крайните снабдители към клиенти, Ви уведомяваме, че считано от 01.01.2019 г. "Каварна газ" ООД ще фактурира потребените количества природен газ в енергийни единици – МВч.

_______________________________________________________________________________________________________________________

10.04.2018 г.

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ,


Във връзка с влизането в сила от 25.05.2018 г. на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, “Каварна газ” ООД предоставя на Вашето внимание своята “Политика за събиране и защита на личните данни”.

_______________________________________________________________________________________________________________________

19.01.2018 г.

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ,


Считано от 23.01.2018 г. касата на "Каварна газ" ООД няма да работи. Дължимите суми за консумиран природен газ може да заплащате в брой на касите на нашите партньори EasyPay, които за гр. Каварна са следните:


OK Office /Office 1/ - ул. "Добротица" №34

"Балчер Кеш Иист" ЕООД- ул.Г.С.Раковски №64

“Земела 69” ЕООД - ул. Димитър Дончев №01 /гъбките/


_______________________________________________________________________________________________________________________

27.11.2017 г.

ОБЯВА

до заинтересованите лица и общественост


На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ. Бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

“КАВАРНА ГАЗ” ООД

гр. Каварна, ул. “Добротица” № 23


СЪОБЩАВА


На засегнатото население, че има инвестиционно предложение за “Обект: Газификация на град Каварна, Подобект” Разпределителен газопровод за присъединяване на стопански потребител “Бляк сий шелс” ООД и консуматори по опис Сигнатура - Кб-01-А4”.


Приложения:

1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС

2. Уведомление по чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС

_______________________________________________________________________________________________________________________

30.09.2015 г.

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ,


Комисията за Енергийно и Водно Регулране на закрито заседание, проведено на 17.09.2015 г., след като разгледа подадените от „Каварна газ” ООД заявления за утвърждаване на пределни цени за дейностите: „разпределение на природен газ”, „снабдяване с природен газ от краен снабдител”, пределни цени за “снабдяване с природен газ при снабдяване с компресиран природен газ” и цени за присъединяване по групи и подгрупи клиенти към газоразпределителната мрежа на територията на община Каварна и община Шабла, както и събраните данни от проведените на 22.07.2015 г. открито заседание и на 27.08.2015 г. обществено обсъждане


РЕШИ:


Утвърждава, считано от 01.10.2015 г. на „Каварна Газ” ООД цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени по които продава природен газ на клиенти, присъединени към газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване със компресиран природен газ и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа на територията на община Каварна и община Шабла, при регулаторен период до 2018 г. включително, както следва:


1. Цени (без ДДС) за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа:

1.1. За промишлени клиенти

- до 10 000 nm3/год., вкл. – 125.11 лв./1000 nm3 (13.45 лв./MWh);

- от 10 000 nm3/год. до 50 000 nm3/год., вкл. – 103.45 лв./1000 nm3 (11.12 лв./MWh);

- от 50 000 nm3/год. до 200 000 nm3/год., вкл. – 82.56 лв./1000 nm3 (8.87 лв./MWh);

- над 200 000 nm3/год. – 68.55 лв./1000 nm3 (7.37 лв./MWh).

1.2. За обществено-административни и търговски клиенти

- до 5 000 nm3/год., вкл. – 205.52 лв./1000 nm3 (22.09 лв./MWh);

- от 5 000 nm3/год. до 20 000 nm3/год., вкл. – 155.53 лв./1000 nm3 (16.72 лв./MWh);

- от 20 000 nm3/год. до 100 000 nm3/год., вкл. – 128.15 лв./1000 nm3 (13.77 лв./MWh);

- над 100 000 nm3/год. – 75.00 лв./1000 nm3 (8.06 лв./MWh).

1.3. За битови клиенти - 208.99 лв./1000 nm3 (22.46 лв./MWh).

2. Ценообразуващите елементи на цените по т. 1 са, както следва:

Необходимите годишни приходи - за 2014 г. – 442 253 лв.; за 2015 г. – 548 432 лв.; за 2016 г. – 573 164 лв.; за 2017 г. – 600 529 лв.; за 2018 г. – 646 106 лв.;

Количества природен газ - за 2014 г. – 2 089 хил. nm³/год.; за 2015 г. – 3 600 хил. nm³/год.; за 2016 г. – 4 128 хил. nm³/год.; за 2017 г. – 4 803 хил. nm³/год.; за 2018 г. – 5 416 хил. nm³/год.; Норма на възвръщаемост на капитала - 10.96%.

3. Цени, без ДДС, по които продава природен газ на клиенти, присъединени към газоразпределителната мрежа:

3.1. За промишлени клиенти - 8.30 лв./1000 nm3 (0.89 лв./MWh);

3.2. За обществено-административни и търговски клиенти - 12.55 лв./1000 nm3 (1.35 лв./MWh);

3.3. За битови клиенти - 45.31 лв./1000 nm3 (4.87 лв./MWh).

4. Ценообразуващите елементи на цените по т. 3 са, както следва:

Необходимите годишни приходи - за 2014 г. – 58 639 лв.; за 2015 г. – 88 254 лв.; за 2016 г. – 86 523 лв.; за 2017 г. – 93 108 лв.; за 2018 г. – 100 160 лв.; Количества природен газ - за 2014 г. – 2 089 хил. nm³/год.; за 2015 г. – 3 600 хил.

nm³/год.; за 2016 г. – 4 128 хил. nm³/год.; за 2017 г. – 4 803 хил. nm³/год.; за 2018 г. – 5 416 хил. nm3/год.;

Норма на възвръщаемост на капитала - 10.96%.

5. Цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на територията на община Каварна и община Шабла

5.1. Промишлени клиенти:

до 500 nm3/час, вкл. – 2 731 лв./клиент;

от 500 nm3 до 1 000 nm3/час, вкл. – 3 658 лв./клиент;

над 1 000 nm3/час – 4 181 лв./клиент.

5.2. Обществено-административни и търговски клиенти:

до 70 nm3/час, вкл. – 1 506 лв./клиент;

от 70 nm3 до 500 nm3/час, вкл. – 1 892 лв./клиент;

над 500 nm3/час – 2 309 лв./клиент.

5.3. Битови клиенти – 682 лв./клиент.


С пълният текст на Решението можете да се запознаете тук.

 _______________________________________________________________________________________________________________________

22.07.2014 г.

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ,


Във връзка с привеждане на Общите условия за продажба на природен газ от краен снабдител и за пренос на природен газ по газоразпределителните мрежи в съответствие с промените в ЗЕ, в сила от 17.07.2012 г., и с изискванията, въведени с чл. 127 от Наредба № 3 / 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката, "Каварна газ" ООД внесе за разглеждане и одобрение в ДКЕВР проекти на Общите условия към договорите за продажба на природен газ за битови и стопански клиенти, както и Правилата за разбота с потребителите на природен газ на лицензираната територия. Текстовете на тези проекти може да изтеглите по-долу:


_______________________________________________________________________________________________________________________

21.03.2012 г.

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ,

ПРЕДУПРЕЖДАВАМЕ ВИ, ЧЕ СЪГЛАСНО НАКАЗАТЕЛНИЯ КОДЕКС,

актуална редакция - бр. 60 от 5.08.2011 г.

Глава V, Раздел VII

Унищожаване и повреждане


Чл. 216а. (Нов - ДВ, бр. 26 от 2004 г.)

(1) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 27.05.2011 г.) Който сам или чрез другиго неправомерно наруши целостта на съоръжения или обекти от електропреносна или електроразпределителна мрежа, от газотранспортна или топлопреносна система, от система за пренос на течни горива, или на водоснабдителна или канализационна система, с което създаде условия за отклоняване на електрическа енергия, природен газ, течни горива, топлинна енергия или вода, или отвеждане на отпадъчна вода, се наказва с лишаване от свобода до пет години и глоба до двадесет хиляди лева.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 27.05.2011 г.) Ако деянието по ал. 1 е извършено повторно, наказанието е лишаване от свобода от една до десет години и глоба до тридесет хиляди лева.


Глава VI, Раздел II

Престъпления в отделни стопански отрасли


Чл. 234в. (Нов - ДВ, бр. 26 от 2004 г.)

(1) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 27.05.2011 г.) Който сам или чрез другиго осъществи неправомерно присъединяване към електропреносна или електроразпределителна мрежа, или към газотранспортна, топлопреносна, водоснабдителна или канализационна система, система за пренос на течни горива, или неправомерно въздействие върху уредите за търговско измерване на електрическа енергия, природен газ, течно гориво, топлинна енергия или вода, или отведена отпадъчна вода, с което създаде условия за непълно отчитане на потребените електрическа енергия, природен газ, течно гориво, топлинна енергия или вода, или на отведена отпадъчна вода, се наказва с лишаване от свобода до пет години и глоба до петнадесет хиляди лева.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 27.05.2011 г.) Ако деянието по ал. 1 е извършено повторно, наказанието е лишаване от свобода от една до осем години и глоба до двадесет хиляди лева.

_______________________________________________________________________________________________________________________

15.02.2012 г.


Съгласно указанията на ДКЕВР за информиране потребителите за правото им на свободен избор на доставчик на природен газ,


„КАВАРНА ГАЗ” ООД уведомява всички свои настоящи и потенциални клиенти, че съгласно приетите Директиви на Европейския съюз в областта на енергийното законодателство, българският пазар на електрическа енергия и природен газ е напълно либерализиран. Това означава, че всеки потребител получава законово право на избор на доставчик и на свободен и равнопоставен достъп до мрежата за транспорт на енергия до мястото на потребление. Създадени са съответни законови предпоставки за организиране на пазар от борсов тип.

В съответствие с Европейското енергийно законодателство в областта на правилата за организация и функциониране на вътрешните пазари на електрическа енергия и природен газ, дейността на дружеството ни е насочена към гарантиране правата на потребителите и за постигане на справедливи цени, по-чиста енергия и енергийна сигурност.

За нас Присъединяване Правила