СГРАДНИ ГАЗОВИ ИНСТАЛАЦИИ (СГИ)


Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на сградни газови инсталации се извършва от оторизирани фирми притежаващи всички необходими разрешителни за извършване на съответната дейност, съобразно действащите нормативни документи в страната.


“Каварна газ” ООД не извършва проектиране и изграждане на СГИ. Задължително условие е проекта за съответната СГИ да се съгласува с Нас, преди сключване на договора за доставка на природен газ по отношение на предвиденото средство за търговско измерване на консумирания газ.


Стъпките при реализация на всяка СГИ са следните:

• Изготвяне на проект от правоспособен проектант;

• Монтаж на газовата инсталация от оторизиран монтажник;

• Осъществяване на първоначален технически надзор на изградената инсталация от оправомощени лица.

• Въвеждане в експлоатация в присъствие на представител на дружеството;

• Осъществяване на периодичен ежегоден технически надзор на инсталацията - извършва се всяка година от лицензирана за това фирма. Целта на този надзор е проверка годността на газовите уреди и инсталации с цел предотвратяване на аварии при тяхната експлоатация. Копие от документа за извършената проверка се предоставя в офиса на фирмата.

За нас Присъединяване Правила