I. Необходими документи за присъединяване на битови потребители към газопреносната мрежа на "Каварна газ" ООД:

1. Заявление за присъединяване /бланка образец от “Каварна газ” ООД/;

2. Копие от Нотариален акт;

3. Актуална скица за газификация на съответния обект;

4. Лична карта на собственика;

5. Договор за присъединяване на обект към газоразпределителната мрежа;

6. Aкт за експлоатация на съответния обект, който ще се присъединява към газопроводната мрежа /след приключване на стоителството/;

7. Договор за продажба на природен газ;

8. Платена такса присъединяване;

8. Нотариално заверено писмено съгласие за прокарване на инсталация за газоснабдяване в жилищен блок 2/3 съгласие от съсобствениците, /бланка образец от “Каварна газ” ООД/.

  II. Необходими документи за присъединяване на обществено-административни и търговски потребители към газопреносната мрежа на "Каварна газ" ООД:

1. Заявление за присъединяване /бланка образец от “Каварна газ” ООД/;

2. Копие от актуално удостоверение за вписаните в Търговския регистър данни по неговата партида към момента на сключване на договора;

3. Копие от удостоверението за данъчна регистрация,актуално към датата на сключване на договора;

4. Копие на удостоверение по БУЛСТАТ;

5. Удостоверения,че потребителят не е в производство по несъстоятелност и не е в процедура по ликвидация към датата на договарянето;

6. Копие от Нотариален акт;

7. Актуална скица за газификация на съответния обект;

8. Предварителен договор за присъединяване на обект към газоразпределителната мрежа;

9. Aкт за експлоатация на съответния обект,който ще се присъединява към газопроводната мрежа /след приключване на стоителството/;

10. Договор за продажба на природен газ;

11. Платена такса присъединяване.

  III. Необходими документи за присъединяване на промишлени потребители към газопреносната мрежа на "Каварна газ" ООД:

1. Заявление за присъединяване /бланка образец от “Каварна газ” ООД/;

2. Копие от актуално удостоверение за вписаните в Търговския регистър данни по неговата партида към момента на сключване на договора;

3. Копие от удостоверението за данъчна регистрация,актуално към датата на сключване на договора;

4. Копие на удостоверение по БУЛСТАТ;

5. Удостоверения,че потребителят не е в производство по несъстоятелност и не е в процедура по ликвидация към датата на договарянето;

6. Копие от Нотариален акт;

7. Предварителен договор за присъединяване на обект към газоразпределителната мрежа;

8. Актуална скица за газификация на съответния обект;

9. Aкт за експлоатация на съответния обект,който ще се присъединява към газопроводната мрежа /след приключване на стоителството/;

10. Договор за продажба на природен газ;

11. Платена такса присъединяване.

  IV. Необходими документи за предоставяне на достъп до газоразпределителната мрежа на "Каварна газ" ООД съгласно ПРАВИЛА за предоставяне на достъп до газопреносните и/или газоразпределителните мрежи и за достъп до съоръженията за съхранение на природен газ

Приети с Решение № П-1 от 14.03.2013 г. на Държавната комисия по енергийно и водно регулиране, обн., ДВ, бр. 36 от 16.04.2013 г., изм. и доп., бр. 59 от 4.08.2015 г., в сила от 4.08.2015 г., бр. 103 от 27.12.2016 г., в сила от 27.12.2016 г.:

1. Заявление за достъп /бланка образец от “Каварна газ” ООД/;

За нас Присъединяване Правила