ВИДОВЕ УСЛУГИ

Цена без ДДС

Цена с ДДС

1

 Възстановяване на спряно газоподаване на нередовни абонати

(Битови потребители)

20 лв.

24 лв.

2

 Възстановяване на спряно газоподаване на нередовни абонати

(Небитови потребители)

125 лв.

150 лв.

3

 Съгласуване на скица

(Битови потребители и небитови потребители)

10 лв.

12 лв.

4

Съгласуване и издаване на писмено становище на инвестиционни проекти, съгласно чл. 64, ал. 9 от ЗЕ и чл. 77 от ЗУТ

125 лв.

150 лв.

5

 Лабораторна проверка на разходомер на потребител по негово искане и съставяне акт на експертиза

 Съгласно цена на лабораторията и  всички допълнителни разходи свързани  с монтаж, демонтаж и транспорт

ЦЕНОРАЗПИС

на услугите, извършвани от “Каварна газ” ООД:

За нас Присъединяване Правила