ПРАВИЛА ЗА РАБОТА С ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ПРИРОДЕН ГАЗ НА ЛИЦЕНЗИРАНАТА ТЕРИТОРИЯ

Версия за сваляне

___________________________________________________________________________________________________________________


“КАВАРНА ГАЗ” ООД

ПРИТЕЖАТЕЛ НА  ЛИЦЕНЗИЯ № Л-154-12 / 27.04.2009 г. и ЛИЦЕНЗИЯ № Л-154-08 / 17.12.2004 г.


УТВЪРЖДАВАМ,

УПРАВИТЕЛ: ....................................

/П. ГЕРМАНОВ/


ГРАД КАВАРНА 2009 ГОДИНА

СЪДЪРЖАНИЕ:

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ.

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА “КАВАРНА ГАЗ”-ООД.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.

IV. ДОГОВОРИ.

V. ОТЧИТАНЕ И ЗАПЛАЩАНЕ НА ПОТРЕБЕНИТЕ КОЛИЧЕСТВА ПРИРОДЕН ГАЗ.

VI. МОЛБИ, ЖАЛБИ, СИГНАЛИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ.

VII. САНКЦИИ.

___________________________________________________________________________________________________________________

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ


Чл.1 Настоящият правилник се издава на основание разпоредбите на Закона за енергетиката /ДВ.бр.107 от 26.11.2003г./, Правила за търговия с природен газ, наредба да дейността на операторите на газопреносната и газоразпределителните мрежи. Правилникът е съобразен с всички други действуващи в страната нормативни документи. Той е отворен поднормативен документ, който подлежи на промяна в случай, че бъде променена нормативната база, на основата на която е издаден.

Чл.2. С правилника се определят:

1. Правата и задълженията на “КАВАРНА ГАЗ”ООД и на потребителите на природен газ на територията на Община КАВАРНА.

2. Съдържанието и начинът на сключване на договори между “КАВАРНА ГАЗ”ООД и потребителите на природен газ на територията на Община КАВАРНА.

3. Редът и начинът на отчитане и заплащане на потребяваните количества природен газ.

4. Редът и сроковете за получаване, разглеждане, проверка и отговор на постъпили в “КАВАРНА ГАЗ”ООД молби, жалби, сигнали и предложения.

5. Санкциите, които “КАВАРНА ГАЗ”ООД би могло да налага на потребителите на природен газ на територията на Община КАВАРНА при неизпълнение на предвидените им задължения.


II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА “КАВАРНА ГАЗ”ООД


            А. ПРАВА НА “КАВАРНА ГАЗ”ООД.


Чл.3. Работниците и служителите от звена “Инкасо” на “КАВАРНА ГАЗ”ООД имат право на неограничен достъп до ГРЗП на всеки един консуматор на природен газ на територията на Община КАВАРНА.

Чл.4. Единствено “КАВАРНА ГАЗ”ООД има право да сключва договори за доставка на природен газ до всички потребители на територията на Община КАВАРНА.

Чл.5. (1) “КАВАРНА ГАЗ”ООД има право да прекъсва газоподаването към консуматори или да прекратява вече сключени договори с тях, при условие че същите са неизрядни. Реда за това е:

(2) След отправено предварително писмено предизвестие, “КАВАРНА ГАЗ”ООД има право да прекъсне или ограничи подаването на природен газ и когато:Чл.6. “КАВАРНА ГАЗ”ООД има право да отнася по съответния ред до съдилищата всички спорове, неуредени с действуващото законодателство, настоящия правилник и сключените договори с потребителите, относно действия или бездействия от страна на същите.


            Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА “КАВАРНА ГАЗ”ООД.


Чл.7. (1) “КАВАРНА ГАЗ”ООД се задължава да снабдява потребителите при публично обявени показатели за качеството и състава на природния газ. Природният газ се доставя на потребителите със сертификат за състав и качество, издаван за точката на прехвърляне на собствеността

(2) Качествата и свойствата на природния газ се удостоверяват със сертификат, издаден от оторизирана лаборатория

Чл.8. ”КАВАРНА ГАЗ”ООД е длъжно да доставя природен газ на потребители за битови нужди при публично известни общи условия, а за стопански нужди – въз основа на писмени договори.

Чл.9. “КАВАРНА ГАЗ”ООД е длъжно да доставя до всеки потребител, договореното със съответен договор количество природен газ с определени в същия качествени показатели и параметри - налягане, калоричност и химичен състав на газа, а за промишлените потребители и в съответствие с максималния часов разход за съответния сезон.

Чл.10. “КАВАРНА ГАЗ”ООД доставя природен газ с качество, съгласно действащите нормативни изисквания, БДС ISO 13686: 1998 (E), БДС ISO 6976 и Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ.

Чл.11. Природният газ се доставя одориран. Количеството на одоранта в газа, определен в пункта за приемане и предаване е 20мг/м3.

Чл.12. “КАВАРНА ГАЗ”ООД е длъжно да предоставя при поискване от всеки потребител сертификат за качествения състав и физичните свойства на газа, който дружеството му доставя.

Чл.13. При промяна в качествения състав и физичните свойства на доставяния газ в резултат на действия на доставчика на природен газ за “КАВАРНА ГАЗ”-ООД, дружеството е длъжно в срок от 72 часа да уведоми всички потребители на природен газ за настъпилите промени.

Чл.14. “КАВАРНА ГАЗ”ООД е длъжно да гарантира недискриминацията на всеки един потребител на природен газ спрямо останалите такива на територията на Община КАВАРНА.

Чл.15. “КАВАРНА ГАЗ”ООД е длъжно да осигури за всички потребители, в удобно за тях време и място, възможности за подаване на молби, жалби, сигнали и предложения, сключване на договори и заплащане на потребените количества природен газ.

 

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ


 А. ПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ


Чл.16. Да изискват при необходимост от “КАВАРНА ГАЗ”ООД сертификат за качествения състав и физичните свойства на газа, който дружеството доставя до всеки потребител.

Чл.17. Да подават молби, жалби, сигнали и предложения и да получават отговори на тях, в определените от действуващото законодателство и настоящия правилник форма и срок, относно системата за сключване на договори за доставка на природен газ, заплащане на потребените количества газ и контролът по упоменатите дейности.

Чл.18. Да получават договорените със съответните договори за доставка от “КАВАРНА ГАЗ”ООД количества природен газ, с определени качествен състав и физични свойства, документирани при необходимост със съответните сертификати.

Чл. 19. Има право да присъства лично или чрез свой представител при отчитане на показанията на средството за търговско измерване.

Чл.20. Да изискват от “КАВАРНА ГАЗ”ООД издаване на утвърдените в страна документи, удостоверяващи заплащането на консумираното количество природен газ.

Чл.21. Да отнасят по съответния ред до съдилищата всички спорове, неуредени с действуващото законодателство, настоящия правилник и сключените договори с “КАВАРНА ГАЗ”ООД, относно действия или бездействия от страна на дружеството.


Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ


Чл.22. Да спазват разпоредбите и изискванията на настоящия правилник и другите действуващи нормативни и поднормативни документи в областта на газоснабдяването и безаварийната работа на газовите съоръжения и инсталации.

Чл.23. Да сключват договор за доставка на природен газ с “КАВАРНА ГАЗ”ООД в съответствие с действуващото законодателство и настоящия правилник.

Чл.24. Да си осигурят за своя сметка резервно гориво за най-малко 15 денонощия в случай на евентуално настъпили аварийни ситуации или прекратяване на газоподаването не по вина на “КАВАРНА ГАЗ”ООД.

Чл.25. Да заплащат по начина и в сроковете, определени със съответния договор за доставка и консумираните от тях количества природен газ.

Чл.26. Да уведомяват в едноседмичен срок “КАВАРНА ГАЗ”ООД за:

1. Настъпили изменения в последните съдебни решения за регистрация на потребителя;

2. Откриване на производство по несъстоятелност;

3. Откриване на процедури по ликвидация или приватизация;

4. Промени, настъпили в резултат от сделка с недвижимия имот, който е газифициран или при смърт или физическа невъзможност на титуляра по съответния договор да изпълнява представителните си функции по същия.

Чл.27. Да осигуряват постоянен и неограничен достъп на работниците и служителите от звено “Инкасо” на “КАВАРНА ГАЗ”ООД до техния, ГИ или ГРЗП за природен газ.

Чл.28. Да упълномощят по съответния ред лице, което да ги представлява в преките контакти със “КАВАРНА ГАЗ”ООД. За битовите потребители за упълномощено лице се счита собственикът или ползвателят на газоснабдения имот.

Чл.29. Да осигурят за своя сметка ефективен контрол върху работата на ГИ, съоръженията и уредите, работещи с природен газ.

Чл.30. Да спазват всички предписания изготвени от специализираните звена на “КАВАРНА ГАЗ”ООД.


IV. ДОГОВОРИ


Чл.31. Договорите за доставка на природен газ, наричани по-долу за краткост “договорите”, са писмени и се сключват, съгласно действуващото законодателство и при цени, регулирани от държавната комисия по енергийно регулиране

Чл.32. Договорите се сключват за:

1. Действуващи потребители – до края на месец ноември от предходната календарна година.

2. Нови потребители – в тридневен срок от успешното държавно приемане на ГРМ, ГИ, съоръжения и уреди, работещи с природен газ на съответния потребител, за което всеки потребител представя в “КАВАРНА ГАЗ”ООД копия от документите за приемане и разрешението за ползуване, издадени от компетентни органи.

Чл.33. Страните по договорите се идентифицират както следва:

1. “КАВАРНА ГАЗ”ООД - с наименование, адрес на управление, адрес за кореспонденция, съдебна регистрация, лице, което го представлява, данъчен номер, номер по БУЛСТАТ и банкова сметка.

2. Потребителите на природен газ – със съответните данни, посочени в следващата точка от настоящия правилник. Данните за промишлените потребители се представят ежегодно, най-късно до края на месец ноември, а в случай на въвеждане на нови мощности – един месец преди въвеждането им в експлоатация. Данните за битовите потребители се представят при първоначалното сключване на договора или един месец предварително, в случай, че предстои въвеждане на нови мощности.

Чл.34. (1)При сключване на договор за доставка за обект на търговец или юридическо лице се посочват:(2) При подписване на договорите промишлените потребители задължително представят:

1. Копие от съдебно удостоверение за актуално състояние за вписаните в Търговския регистър данни по неговата партида към момента на сключване на договора;

2. Копие от удостоверението за данъчна регистрация, актуално към датата на сключване на договора;

3. Копие на удостоверение по БУЛСТАТ;

4. Удостоверения, че потребителят не е в производство по несъстоятелност и не е в процедура по ликвидация към датата на договарянето;

5. Съгласие на синдика за сключване на договора, ако е постановено решение за откриване на производство по несъстоятелност на потребителя;

(3)В договорите с промишлените потребители задължително се посочват количествата, обект на договора, както за целия срок на действие на същия, така и за всяка отделна година от него

Чл.35. При сключване на договор за доставка на обект на физическо лице:Чл.36. В договорите задължително се посочват задълженията на страните, свързани с:

1. Доставката и приемането на договорените количества със съответни качествени показатели и параметри на природния газ като:

а) Прехвърлянето на собствеността върху природния газ от ”КАВАРНА ГАЗ”ООД на Потребителя се извършва в точка, намираща се непосредствено след средството за търговско измерване, собственост на ”КАВАРНА ГАЗ”ООД – наречена място на доставка.

б) Упълномощените представители на двете страни за целите на приемане и предаване на природния газ;

в) Показанията на измервателния прибор са задължителни и единствено меродавни за страните по договора;

г) Договарянето за начина на отчитане на количествата потребен природен газ в случай, че измерителните прибори на оператора на разпределителната мрежа са неизправни или не работят по други причини;

2. Наличието на алтернативно гориво, което потребителят ще използува в случай на аварийни ситуации, спиране и намаляване на газоподаването.

3. Формата, видът, начините и сроковете за отправяне на предизвестия в случай на спиране или намаляване на газоподаването.

5. Реда и начина на действие при форсмажорни обстоятелства, в съответствие с изискванията на действуващото законодателство, регламентиращо безопасната работа на газовите инсталации и съоръжения.

6. Реда и сроковете за уведомяване на потребителите; отговорностите и мерките за предотвратяване на загубите за страните, както и мерките за безопасност и опазване на съоръженията.

Чл.37. Приложения към договорите са:Чл.38. Всички сделки по доставка на природен газ се отчитат в 8.00 часа на 1-во число на месеца, следващ периода на доставка.

Чл.39. “КАВАРНА ГАЗ”ООД уведомява писмено оператора на разпределителната мрежа за сключените договори за доставка.

Чл.40. (1) Потребителите заплащат консумираните количества природен газ по цени, определени с договорите на основание на действуващата към момента нормативна уредба.

(2) При влизане в действие на нови разпоредби и начини за определяне на цената, “КАВАРНА ГАЗ”ООД си запазва правото да променя цените, по които потребителите заплащат консумираните количества природен газ.

Чл.41. (1) Цената на природния газ се определя за 1000 стандартни кубически метра, при долна граница на топлина на изгаряне (калоричност) 8000 килокалории с допустимо отклонение ±100 килокалории (9,302±0,1163)[кВтч] за кубичен метър при стандартни условия, изчислена съгласно БДС ISO 6976.

(2) “Кубичен метър при стандартни условия’’ означава количеството газ в един кубичен метър при температура 293,15 К (20 С°) и абсолютно налягане 0,101325 МРа (мегапаскала).

(3) При доставка на природен газ с по-ниска или по-висока долна топлина на изгаряне, цената се преизчислява пропорционално на договорената калоричност.

Чл.42. В договорите се определят редът, сроковете и начините на плащане на потребените количества природен газ за съответния месец и за окончателното разплащане на цялото количество за изминалата година, при отчитане качествените показатели на газа.

Чл.43. (1) За документиране на потребените количества природен газ от промишлените потребители се съставя месечен акт, във форма и вид съгласно Приложение №3 към настоящия правилник, който се съставя и подписва от двете страни на място, определено от “КАВАРНА ГАЗ”ООД до 17 часа на първия работен ден след изтичане на съответния месец.

(2) Неявяването на представители на потребителите е основание “КАВАРНА ГАЗ”ООД да изготви и подпише месечния акт едностранно, който става задължителен за потребителя.

(3) Доказаните отклонения в качествените показатели на акта се документират и удостоверяват с подписи от двете страни.

(4) За обезпечаване на плащанията “КАВАРНА ГАЗ”ООД може да поиска от потребителя банкова гаранция, учредена в полза на дружеството, в срок до 10 банкови дни или други приемливи за страните обезпечения.

(5) За доставените и потребени количества природен газ през съответната календарна година страните съставят и подписват годишен акт във форма и вид съгласно Приложение №4 от настоящия правилник.

(6) Годишният акт се съставя и подписва от двете страни в офиса на “КАВАРНА ГАЗ”ООД в срок до 15 дни след изтичане на съответната календарна година.

(7) Неявяването на представители на потребителите е основание “КАВАРНА ГАЗ”ООД да изготви и подпише годишния акт едностранно, като посочените в него количества стават задължителни за потребителите.

(8) За битовите и обществено-административните потребители с разходомери без корекция не важат разпоредбите на предходните седем алинеи.Чл.44. За неизпълнение на договореностите, свързани със сроковете за плащане, недоставяне, неприемане или надвземане на количества природен газ, отклонения от качествените показатели и налягане на природния газ и други, страните определят реда на тяхното доказване, санкциите, неустойките, последващите срокове за плащане и техните размери.

Чл.45. Не подлежат на санкции неизпълненията на задълженията от страните по доставяне или приемане на договорените количества, които са свързани с изменението на времето за извършване на плановите ремонти, в случай, че заинтересованата страна уведоми писмено другата най-малко 15 дни преди началото им.

Чл.46. С договорите страните се договарят за:

1. Последиците от откриване на производство по несъстоятелност и процедури по ликвидация или приватизация.

2. Вьзможностите за прекратяване, изменение, допълнение или продължаване действието на договорите.

Чл.47. За неуредени въпроси с договорите се прилагат разпоредбите на действуващото законодателство в страната, а споровете се решават по съдебен път, съобразно родовата подсъдност на Окръжен съд –ДОБРИЧ.


V. ОТЧИТАНЕ И ЗАПЛАЩАНЕ НА ПОТРЕБЕНИТЕ КОЛИЧЕСТВА ПРИРОДЕН ГАЗ


Чл.48. Отчитането на количествата природен газ по договори за доставка се извършва на газоизмервателният уред при потребителя

Чл.49. Отчитането на потребените или транспортирани количества природен газ се извършва в ГЗП, собственост на оператора на газоразпределителната мрежа, съоръжени със съответните средства за търговско измерване на същите, съгласно действуващите нормативни документи, при съобразяване със специалните условия, описани в предходните раздели на настоящия правилник.

Чл.50. (1) Отчитането на показанията на измерителните прибори на промишлените потребители се извършва на първо число от текущия месец, до 10 часа, за всеки предходен месец, независимо от това, дали денят е работен, почивен или празничен. Съставянето и подписването на месечните и годишните актове се извършва в съответствие с разпоредбите на чл.63 от настоящия правилник.

(2) Отчитането на показанията от измерителните прибори на битовите потребители се извършва в срок до края на третия работен ден от текущия месец за всеки предходен месец.

Чл.51. Заплащането на потребените количества природен газ се извършва съобразно сключените договори с потребителите, в съответствие със специалните изисквания на настоящия правилник както следва:

1. (1)Битовите потребители заплащат цялото количество на консумирания през изтеклия месец природен газ в срок най-късно до десето число на следващия месец. Заплащането се извършва в брой, в офиса на “КАВАРНА ГАЗ”ООД или по банков път, по банковите сметки на дружеството, посочени в договорите за доставка на природен газ.

(2) При желание за авансово плащане на консумирания природен газ, потребителя подава писмено заявление до “КАВАРНА ГАЗ”ООД.

(3)Авансовото плащане се изчислява на база, както следва:(4) До седмо число от началото на всеки отчетен период, потребителя заплаща консумираното количество природен газ през предходния отчетен период.

(5) Изравняване на окончателното плащане за отчетния период се извършва по отчетените показания на газоизмервателния уред със следващата фактура.

2. Промишлените консуматори заплащат авансово в брой или с банков превод по посочените в договорите банкови сметки на “КАВАРНА ГАЗ”ООД договорените минимални количества природен газ за съответния месец в срок до десето число на същия. В случаите когато срокът за заплащане изтича в неработен ден, преводът се осъществява в първия следващ срока работен ден. За дата на извършване на плащанията се приема датата на заверяването на банковите сметки на дружеството.

3. Промишлените консуматори заплащат в брой или с банков превод по посочените в договорите банкови сметки на “КАВАРНА ГАЗ”ООД разликата между авансово заплатените договорени минимални количества и действително потребените количества природен газ за текущия месец в срок до десето число на следващия месец. В случаите когато срокът за заплащане изтича в неработен ден, преводът се осъществява в първия следващ срока работен ден. За дата на извършване на плащанията се приема датата на заверяването на банковите сметки на дружеството.

Чл.52. (1) Грешките при отчитане на разходомер се считат за коригирани към момента на тяхната констатация и уведомяването на потребителите за това.

(2) Коригиране на грешки при изготвяне на сметки се извършва в сметката за следващия период.

Чл.53. Всички разплащания в брой се извършват в офиса на “КАВАРНА ГАЗ”ООД, всеки работен ден от седмицата в часовете от 8 до 12 и от 13 до 17, с изключение на последния определен ден за заплащане, когато звено “Инкасо” на дружеството работи с удължено работно време – до 19 часа, в съответствие със сроковете, определени от настоящия правилник.


VI. МОЛБИ, ЖАЛБИ, СИГНАЛИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ


Чл.54. (1) Всички официални комуникации между потребители на природен газ на територията на Община КАВАРНА и “КАВАРНА ГАЗ”ООД се осъществяват в писмен вид.

(2) Устни официални изявления за извършваните или предстоящите дейности на “КАВАРНА ГАЗ”ООД пред местните и националните медии имат право да правят само управителя или в негово отсъствие главният инженер на дружеството.

Чл.55. (1) Ползувайки се от правото си, в съответствие с чл.17 от настоящия правилник, потребителите подават в писмен вид молби, жалби, сигнали и предложения до “КАВАРНА ГАЗ”ООД. Същите се изпращат по пощата на обявения публично адрес за кореспонденция на дружеството или се представят на ръка в неговия офис в град Каварна, обл. Добрич, ул.”Добротица” № 23, адресирани до Управителя на “КАВАРНА ГАЗ”ООД.

(2) След завеждане в регистъра на деловодството на дружеството, получените молби, жалби, сигнали и предложения на потребителите, се резолират незабавно от управителя до съответния компетентен служител на “КАВАРНА ГАЗ”ООД за проучване и подготовка на отговор, или ако е необходимо се представят от него пред Общото събрание на “КАВАРНА ГАЗ”ООД, на първото насрочено заседание на същия.

(3) При поискване, всеки подател на писмени молби, жалби, сигнали и предложения до “КАВАРНА ГАЗ”ООД получава от деловодството на дружеството талон с вписан в него входящ номер на подадения документ, който служи при осъществяване на контрол върху спазване на регламентираните срокове за получаване на отговор.

Чл.56. (1) Отговорите на заведените в деловодството на дружеството молби, жалби, сигнали и предложения на потребителите са в писмен вид и се изпращат по пощата на посочения от подателя адрес, за сметка на “КАВАРНА ГАЗ”ООД.

(2) Право на подпис под официалната кореспонденция на “КАВАРНА ГАЗ”ООД имат управителя на дружеството, или изрично упълномощен с негова заповед друг служител от ръководния състав на същото. В заповедта изрично са посочени ограниченията в правомощията на упълномощения  служител на “КАВАРНА ГАЗ”ООД.

Чл.57. (1) Срокът, в който “КАВАРНА ГАЗ”ООД е длъжно да отговори писмено на заведени в деловодството му молби, жалби, сигнали и предложения на потребители е 20 календарни дни от датата на завеждането им.

(2) Изключение от посочения в ал.1 срок се допуска за молби, жалби, сигнали и предложения на потребители, за чиито отговори е необходимо да бъдат вземани решения от Общото събрание на дружеството е необходимо да бъдат представени пред същото. Срокът, в който се изпраща отговор на подателя е 14 календарни дни след провеждане заседанието на общото събрание на “КАВАРНА ГАЗ”ООД, на което същите са били разгледани.


VII. САНКЦИИ


Чл.58. В случаите, че плащането на дължимите суми от страна на потребителите не бъде извършено в предвидените за това срокове, съгласно сключените договори, потребителите дължат обезщетение в размер на законната лихва от деня на забавата до деня на изпълнение на задължението за заплащане на консумирания природен газ. Начинът за заплащане на неустойките се регламентира със съответните договори.

Чл.59. (1) При забава плащането на сумите за консумираните количества природен газ за съответния месец с повече от 5 дни, както и при установяване неспазването на определените от настоящия правилник задължения на потребителите, “КАВАРНА ГАЗ”ООД може след писмено предупреждение да ограничи или да спре подаването на природния газ. Подаването на природния газ се възстановява след заплащане на всички дължими суми и неустойки по тях, съгласно сключените договори и отстраняване на констатираните отклонения от задълженията на потребителите.

(2) Установяването на неспазване на определените задължения от страна на потребителите се извършва с констативен акт, съставен от оторизирани за целта служители на “КАВАРНА ГАЗ”ООД.

(3) В посочените по-горе случаи “КАВАРНА ГАЗ”ООД не носи отговорност за вредите, претърпени от потребителя, както и за пропуснатите ползи във връзка със спирането или ограничаването на подаването на природния газ.

Чл.60. (1) При недоставяне на договореното по спецификация (Приложение №1), минимално годишно количество природен газ за промишлените потребители, установено с годишната спецификация за доставка на природен газ “КАВАРНА ГАЗ”ООД дължи неустойка в размер на 10% от стойността на договореното, но неприето количество.

(2) Алинея първа не се прилага в случаите на форсмажорни обстоятелства, при планови ремонти, както и по време на санкциониращо ограничаване или при спиране на доставките на природния газ от страна на дружеството.

Чл.61. (1) При неприемане на договореното по спецификация (Приложение №1) минимално годишно количество природен газ, от промишлените потребители, установено с годишния акт по Приложение №4, потребителите заплащат неустойка в размер на 10% от стойността на договореното, от неприето количество природен газ, по ред и начин упоменат с сключените договори.

(2) Алинея първа не се прилага в случаите на форсмажорни обстоятелства, при планови ремонти, както и по време на санкциониращо ограничаване или спиране на доставките на природен газ от страна на дружеството.

Чл.62. В случаите на неспазване на реда и срока за уведомяване на потребителите при прекъсване или ограничаване на доставката на природен газ, “КАВАРНА ГАЗ”ООД дължи неустойка на потребителите в размер на продажната цена на недоставения природен газ за периода на забавата. За действително претърпени вреди над размера на неустойката, “КАВАРНА ГАЗ”ООД дължи плащане само след доказването им пред съд, при спазване разпоредбите на ГПК

Чл.63. “КАВАРНА ГАЗ”ООД има право да събира вземанията си за природен газ от неизправни длъжници по реда на чл.237, буква ”к” от Гражданския процесуален кодекс въз основа на извлечения от сметките.


  Приложение № 1

  Стр.1

Купувач:……………………………………………………..                                                                                                 Регистриран по ДДС: Да(Не)

Адрес:………………………............................………….                                                                                                     Д. № ………………………….

СПЕЦИФИКАЦИЯ


за минималното количество природен газ за доставка от “КАВАРНА ГАЗ”ООД

на ………………………………………………………………………...................................................................................................................................

БУЛСТАТ:……………………….......................................................................по договор № ……….......................…. /………......................... година

Банкова сметка № ………………………………………....................................................................................................................................................

Код на банка: ………………………………………..............................................................................................................................................................

Име ……………………………………………………………………...................................................................................................................................

Адрес на банката: ………………………………………………………………………………..........................................................................................

ЗАБЕЛЕЖКА: Количествата, приети по години се преподписват с разпределените по месеци за всяка следваща година и са неразделна част от дългосрочния договор.


СЪСТАВИЛ:………………………………………………………………………………………..


ДОСТАВЧИК: ”КАВАРНА ГАЗ” ООД                                                                     КУПУВАЧ:


                                                     Управител:………………………                       Ръководител:……………….……….

                                                                            (                              )                                                      (                                ) Приложение № 1

  Стр.2

Купувач:……………………………………………………..                                                                                                 Регистриран по ДДС: Да(Не)

Адрес:………………………............................………….                                                                                                     Д. № ………………………….

СПЕЦИФИКАЦИЯ


за минималното количество природен газ за доставка от “КАВАРНА ГАЗ”ООД

на ………………………………………………………………………...................................................................................................................................

БУЛСТАТ:……………………….......................................................................по договор № ……….......................…. /………......................... година

Банкова сметка № ………………………………………....................................................................................................................................................

Код на банка: ………………………………………..............................................................................................................................................................

Име ……………………………………………………………………...................................................................................................................................

Адрес на банката: ………………………………………………………………………………..........................................................................................

ЗАБЕЛЕЖКА: Количеството, договорено за месеца се доставя равномерно разпределено по дни и часове.


СЪСТАВИЛ:………………………………………………………………………………………..


ДОСТАВЧИК: ”КАВАРНА ГАЗ” ООД                                                                     КУПУВАЧ:


                                                     Управител:………………………                       Ръководител:……………….……….

                                                                            (                              )                                                      (                                )  Приложение № 3

  

Купувач:……………………………………………………..                                                                                                 Регистриран по ДДС: Да(Не)

Адрес:………………………............................………….                                                                                                     Д. № ………………………….

Месечен акт


за доставка на природен газ от “КАВАРНА ГАЗ” ООД

на ………………………………………………………………………...................................................................................................................................

БУЛСТАТ:……………………….......................................................................по договор № ……….......................…. /………......................... година

Банкова сметка № ………………………………………....................................................................................................................................................ИЗГОТВИЛ: ”КАВАРНА ГАЗ”ООД  

………………………………………………………………………………………………………...

(фамилия, длъжност, код и длъжност)


СЪГЛАСУВАЛ: КУПУВАЧ

…………………………………………………………………………………………………….......

(фамилия, длъжност, код и длъжност)


  Приложение № 4

  

Купувач:……………………………………………………..                                                                                                 Регистриран по ДДС: Да(Не)

Адрес:………………………............................………….                                                                                                     Д. № ………………………….

ГОДИШЕН АКТ


за доставка на природен газ от “КАВАРНА ГАЗ”ООД

на ………………………………………………………………………...................................................................................................................................

БУЛСТАТ:……………………….......................................................................по договор № ……….......................…. /………......................... година

Банкова сметка № ………………………………………....................................................................................................................................................

Код на банка: ………………………………………..............................................................................................................................................................

Име ……………………………………………………………………...................................................................................................................................

Адрес на банката: ………………………………………………………………………………..........................................................................................

ИЗГОТВИЛ: ”КАВАРНА ГАЗ”ООД  

………………………………………………………………………………………………………...

(фамилия, длъжност, код и длъжност)


СЪГЛАСУВАЛ: КУПУВАЧ

…………………………………………………………………………………………………….......

(фамилия, длъжност, код и длъжност)


ДОСТАВЧИК: ”КАВАРНА ГАЗ” ООД                                                                     КУПУВАЧ:


                                                      Управител:………………………                         Ръководител:……………….……….

                                                                             (                              )                                                        (                                )

Показатели

Години

Общо

В т. ч. по тримесечия:

I трим.

II трим.

III трим.

IV трим.

Природен газ (хнм3)

20052007200820092010201120122013201420152016


Работно налягане на изход от ГЗРП (Мра)№ по ред

Показатели

2............. г.

 Общо

В т. ч. по тримесечия:

I трим.

II трим.

III трим.

IV трим.

1

Природен газ (хнм3)в т.ч. по месеци

I месецII месецIII месец

2

Миннимален разход Qmin (нм3/час)в т.ч. по месеци

I месецII месецIII месец

3

Максимален разход Qmax (нм3/час)в т.ч. по месеци

I месецII месецIII месец

4

Ремонти (месеци)/(дни-бр.)


5

Работно налягане на изход от ГЗРП (Мра)


№ по ред

Показатели

2........................... г.

цена ...............................

Количество (хнм3)

I.

Договореното количество за месеца по Приложение 1 за годината

месец .........................................


II.

Фактурирано и прието количество природен газ

хнм3


III.

Прието над договореното количество природен газ

хнм3


IV.

Договорено, но недоставено от Доставчика поради:

хнм3


1

Форс мажор и планови ремонти

хнм3


2

Санкциониращи ограничения и спирания към Купувача

хнм3


3

Отговорност на Доставчика по чл.     

хнм3


V.

Договорено, но неприето от Купувача поради:

хнм3


1

Форс мажор и планови ремонти

хнм3


2

Отговорност на Купувача по чл.     

хнм3


№ по ред

Показатели

Година

Общо (хнм3)

В т. ч. по тримесечия

I трим.

II трим.

III трим.

IV трим.

I.

Договореното количество за годината по Приложение 1

2в т. ч. по месеци в тримесечие

Първи
Втори
Трети


II.

Фактурирано и прието количество природен газ

2в т. ч. по месеци в тримесечие

Първи
Втори
Трети


III.

Прието над договореното количество природен газ

хнм3в т. ч. по месеци в тримесечие

Първи
Втори
Трети


IV.

Договорено, но недоставено от Доставчика поради:

хнм3


1

Форс мажор и планови ремонти

хнм3в т. ч. по месеци в тримесечие

Първи
Втори
Трети


2

Санкциониращи ограничения и спирания към Купувача:

хнм3в т. ч. по месеци в тримесечие

Първи
Втори
Трети


3

Отговорност на Доставчика по договора:

хнм3в т. ч. по месеци в тримесечие

Първи
Втори
Трети


V.

Договорено, но неприето от Купувача поради:

хнм3


1

Форс мажор и планови ремонти

хнм3в т. ч. по месеци в тримесечие

Първи
Втори
Трети


2

Отговорност на Купувача по договора:

хнм3в т. ч. по месеци в тримесечие

Първи
Втори
Трети


За нас Присъединяване Правила