Дружеството “Каварна газ” ООД е основано през 1997 г. Основната цел, която си поставят създателите му, е да стане възможно използването на природния газ като гориво в различните сфери на промишлеността и бита. Предпоставка за това са откритите находища на газ на територията на Община Каварна, които са собственост на “ПДНГ” АД, гр.София и се експлоатират от поделението му в гр.Шабла.В изпълнение на тази си цел дружеството кандидатства и получи през 2001 г. от Държавната комисия по енергийно регулиране лиценз за разпределение на природен газ на територията на общината.

 През 2009 г. Дружеството кандидатства за разширение на Лицензията и на територията на Община Шабла с нов Бизнес план и удължаване на срока на Лицензията за 35 г.

Към настоящия момент “Каварна газ”ООД притежава две лицензии:

Лицензиите за осъществяване на дейността разпределение и снабдяване с природен газ  от краен снабдител “Каварна газ” ООД обхващат териториите на Общините Каварна и Шабла.

На територията на лицензиите “Каварна газ” ООД има право да експлоатира изградената ГРМ за природен газ, както и да сключва договори за доставка на природен газ до всички потребители на териториите на Общините Каварна и Шабла. Към 31.12.2016 г. са изградени и функциониращи над 42 км. разпределителни газопроводи и сградни отклонения в регулациите на гр. Каварна и с. Българево.

Захранени с газ са:

Извън езика на сухите цифри това означава, че всички училища и детски градини на общинска издръжка, МБАЛ, Читалищата и много други обществени сгради в гр. Каварна и с. Българево се отопляват на природен газ. Този факт облекчава значително бюджета на Община Каварна през отоплителния сезон и дава възможност на ръководството и да инвестира в подобрения на инфраструктурата.

Развитието на градската разпределителна мрежа през годините създаде условия газа да се използва за различни нужди от промишлените предприятия в района. Това дава възможност техните собственици да планират по-добре енергийните си разходи и да свалят себестойността на произвежданата от тях продукция.

Работещите в “Каварна газ” ООД си поставят амбициозната цел да създадат реални предпоставки за едно по-динамично развитие на индустрията в общината, като едновременно с това се запазят чисти въздуха, морето и земята. Последното е от особена важност с оглед на това, че района е курортен и известен с красивите си местности.

Другата важна предпоставка за развитие на битовата газификация - развитата газопроводна мрежа, също е налице. Тя прави газа достъпен към настоящия момент за над 50% от домакинствата в гр. Каварна и с. Българево. С цел още по-пълно задоволяване на изискванията на своите клиенти от месец април 2008 г. Дружеството е сертифицирано по стандарта ISO 9001, като обхвата на сертификата включва:

Политиката на Дружеството по качеството е да предоставя на своите клиенти конкурентноспособни продукти в областта нa СМР и ТО на ГРМ; доставката и продажбата на природен газ. С пълният текст на политиката по качество може да се запознаете тук.

Управител: инж. Борислав Каваклийски;

тел. 0570 / 8 20 32

Главен счетоводител: Елка Маринова;

тел. 0876 387 066

"Каварна газ" ООД

9650 гр. Каварна

Ул. "Добротица" 23

ЕИК: 124058739

ДДС № BG124058739

Тел. 0570 / 8 20 32

E-mail: kavarnagas@abv.bg

ДЕНОНОЩЕН АВАРИЕН ТЕЛЕФОН:

0895 111 208

Аварийната ни група е готова да реагира във всеки един момент на сигнали за проблеми в газоподаването на територията на гр. Каварна и с. Българево.

За контакти:

Разплащателна сметка:

BG50CECB97901005148300

Код: CECBBGSF

Банка: ЦКБ АД

GPS адрес:

Пощенски адрес:

За нас Присъединяване Правила