РЕД ЗА ПОДАВАНЕ НА МОЛБИ, ЖАЛБИ, СИГНАЛИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ КЛИЕНТИ НА “КАВАРНА ГАЗ” ООД СЪГЛАСНО “ПРАВИЛА ЗА РАБОТА С ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ПРИРОДЕН ГАЗ НА ЛИЦЕНЗИРАНАТА ТЕРИТОРИЯ”


  1. Всички официални комуникации между потребители на природен газ на територията на Община КАВАРНА и “КАВАРНА ГАЗ” ООД се осъществяват в писмен вид.
  2. Устни официални изявления за извършваните или предстоящите дейности на “КАВАРНА ГАЗ” ООД пред местните и националните медии имат право да правят само управителя или в негово отсъствие - главният инженер на дружеството.
  3. Ползувайки се от правото си, в съответствие с чл.17 от „Правилата за работа с потребителите на природен газ на лицензираната територия“, потребителите подават в писмен вид молби, жалби, сигнали и предложения до “КАВАРНА ГАЗ” ООД. Същите се изпращат по пощата на обявения публично адрес за кореспонденция на дружеството или се представят на ръка в неговия офис в град Каварна, обл. Добрич, ул.”Добротица” № 23, адресирани до Управителя на “КАВАРНА ГАЗ” ООД.
  4. След завеждане в регистъра на деловодството на дружеството, получените молби, жалби, сигнали и предложения на потребителите, се резолират незабавно от управителя до съответния компетентен служител на “КАВАРНА ГАЗ”ООД за проучване и подготовка на отговор, или ако е необходимо се представят от него пред Общото събрание на “КАВАРНА ГАЗ”ООД, на първото насрочено заседание на същия.
  5. При поискване, всеки подател на писмени молби, жалби, сигнали и предложения до “КАВАРНА ГАЗ” ООД получава от деловодството на дружеството талон с вписан в него входящ номер на подадения документ, който служи при осъществяване на контрол върху спазване на регламентираните срокове за получаване на отговор.
  6. Отговорите на заведените в деловодството на дружеството молби, жалби, сигнали и предложения на потребителите са в писмен вид и се изпращат по пощата на посочения от подателя адрес, за сметка на “КАВАРНА ГАЗ” ООД.
  7. Право на подпис под официалната кореспонденция на “КАВАРНА ГАЗ” ООД имат управителя на дружеството, или изрично упълномощен с негова заповед друг служител от ръководния състав на същото. В заповедта изрично са посочени ограниченията в правомощията на упълномощения служител на “КАВАРНА ГАЗ” ООД.
  8. Срокът, в който “КАВАРНА ГАЗ” ООД е длъжно да отговори писмено на заведени в деловодството му молби, жалби, сигнали и предложения на потребители е 20 календарни дни от датата на завеждането им.
  9. Изключение от посочения в т.8 срок се допуска за молби, жалби, сигнали и предложения на потребители, за чиито отговори е необходимо да бъдат вземани решения от Общото събрание на дружеството е необходимо да бъдат представени пред същото.  Срокът, в който се изпраща отговор на подателя е 14 календарни дни след провеждане заседанието на общото събрание на “КАВАРНА ГАЗ” ООД, на което същите са били разгледани.
  10. Когато Купувачът не е удовлетворен от отговора и предприетите мерки на Продавача, има право да подаде жалба до МЕ (Министерство на енергетиката) или до КЕВР (Комисия за енергийно и водно регулиране) в съответствие с тяхната компетентност по ЗЕ, чрез Продавача, който изпраща копие от цялата преписка с приложени доказателства в 7 (седем) дневен срок.
За насПрисъединяванеПравила