Продажни цени за доставка, разпределение и снабдяване с природен газ

Групи потребители

Консумирано количество, MWh/година

Пределна цена при доставка, без акциз и ДДС в лв./MWh

Цена за пренос, без ДДС в лв./MWh

Цена за снабдяване, без ДДС в лв./MWh

Цена за MWh, без акциз и ДДС в лв./MWh

Цена за MWh, без акциз, с ДДС в лв./MWh

Промишлени

до 500 MWh/год. вкл.

69.40

14.70

0.96

85.06

102.07

над 500 MWh/год.

69.40

11.74

0.96

82.10

98.52


Обществено-административни и търговски

до 50 MWh/год. вкл.

69.40

23.85

1.52

94.77

113.72

над 50 до 500 MWh/год. вкл.

69.40

18.53

1.52

89.45

107.34

над 500 MWh/год.

69.40

15.00

1.52

85.92

103.10

Битови

--

69.40

24.29

5.37

99.06

118.87

Цени за присъединяване на потребители към газоразпределителната мрежа - лв./клиент

Групи потребители

Консумирано количество, MWh/час включително

Цена без ДДС в лв.

Цена с ДДС в лв.

Промишлени

до 5 000 MWh/час

2731.00

3277.20

до 10 000 MWh/час

3658.00

4389.60

над 10 000 MWh/час

4181.00

5017.20

Обществено-административни и търговски

до 700 MWh/час

1506.00

1807.20

до 5 000 MWh/час

1892.00

2270.40

над 5 000 MWh/час

2309.00

2770.80

Битови

--

682.00

818.40

Повече информация относно цените на природния газ, утвърдени от КЕВР на територията на Република България може да получите на следния адрес: http://www.dker.bg/

Цени за присъединяване на потребители към газоразпределителната мрежа

На основание Решение № Ц-34 от 01.09.2021 г. на КЕВР, “Каварна газ” ООД обявява, считано от 01.09.2021 г. следните продажни цени на природен газ за общини Каварна и Шабла:

*Считано от 01.01.2019 г., на основание изменения и допълнения в Наредбата за регулиране на цените на природния газ (обн. ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г.), потребените количества природен газ се фактурират в енергийни единици МВч.

Продажни цени на природен газ и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа, считано от 01.09.2021 г.

За нас Присъединяване Правила