Продажни цени за доставка, разпределение и снабдяване с природен газ

Групи потребители

Консумирано количество, MWh/година

Пределна цена при доставка, без акциз и ДДС в лв./MWh

Цена за пренос, без ДДС в лв./MWh

Цена за снабдяване, без ДДС в лв./MWh

Цена за MWh, без акциз и ДДС в лв./MWh

Цена за MWh, без акциз, с ДДС в лв./MWh

Промишлени

до 500 MWh/год. вкл.

44.85

14.7

0.96

60.51

72.61

над 500 MWh/год.

44.85

11.74

0.96

57.55

69.06


Обществено-административни и търговски

до 50 MWh/год. вкл.

44.85

23.85

1.52

70.22

84.26

над 50 до 500 MWh/год. вкл.

44.85

18.53

1.52

64.9

77.88

над 500 MWh/год.

44.85

15

1.52

61.37

73.64

Битови

--

44.85

24.29

5.37

74.51

89.41

Цени за присъединяване на потребители към газоразпределителната мрежа - лв./клиент

Групи потребители

Консумирано количество, MWh/час включително

Цена без ДДС в лв.

Цена с ДДС в лв.

Промишлени

до 5 000 MWh/час

2731

3277.2

до 10 000 MWh/час

3658

4389.6

над 10 000 MWh/час

4181

5017.2

Обществено-административни и търговски

до 700 MWh/час

1506

1807.2

до 5 000 MWh/час

1892

2270.4

над 5 000 MWh/час

2309

2770.8

Битови

--

682

818.4

Повече информация относно цените на природния газ, утвърдени от КЕВР на територията на Република България може да получите на следния адрес: http://www.dker.bg/

Цени за присъединяване на потребители към газоразпределителната мрежа

На основание Решение № Ц-31 от 30.09.2019 г. на КЕВР, “Каварна газ” ООД обявява, считано от 01.10.2019 г. следните продажни цени на природен газ за общини Каварна и Шабла:

*Считано от 01.01.2019 г., на основание изменения и допълнения в Наредбата за регулиране на цените на природния газ (обн. ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г.), потребените количества природен газ се фактурират в енергийни единици МВч.

Продажни цени на природен газ и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа, считано от 01.10.2019 г.

За нас Присъединяване Правила