Продажни цени за доставка, разпределение и снабдяване с природен газ

Групи потребители

Консумирано количество, ст. куб. м. / година включително

Пределна цена при доставка, без акциз и ДДС в лв./MWh

Цена за разпределение, без ДДС в лв./MWh

Цена за снабдяване, без ДДС в лв./MWh

Цена за MWh, без акциз и ДДС в лв./MWh

Цена за MWh, без акциз, с ДДС в лв./MWh

Промишлени

до 10 000 ст. куб. м. / годишно

44.8

11.35

0.79

56.94

68.33

от 10 000 до 50 000 ст. куб. м. / годишно

44.8

9.47

0.79

55.06

66.07

от 50 000 до 200 000 ст. куб. м. / годишно

44.8

7.56

0.79

53.15

63.78

над 200 000 ст. куб. м. / годишно

44.8

6.19

0.79

51.78

62.14


Обществено-административни и търговски

до 5 000 ст. куб. м. / годишно

44.8

18.7

1.19

64.69

77.63

от 5 000 до 20 000 ст. куб. м. / годишно

44.8

14.14

1.19

60.13

72.16

от 20 000 до 100 000 ст. куб. м. / годишно

44.8

11.67

1.19

57.66

69.19

над 100 000 ст. куб. м. / годишно

44.8

6.84

1.19

52.83

63.4

Битови

--

44.8

19.01

4.29

68.1

81.72

Цени за присъединяване на потребители към газоразпределителната мрежа - лв./клиент

Групи потребители

Консумирано количество, ст. куб. м. / час включително

Цена без ДДС в лв.

Цена с ДДС в лв.

Промишлени

до 500 ст. куб. м. / час

2731

3277.2

до 1 000 ст. куб. м. / час

3658

4389.6

над 1 000 ст. куб. м. / час

4181

5017.2

Обществено-административни и търговски

до 70 ст. куб. м. / час

1506

1807.2

до 500 ст. куб. м. / час

1892

2270.4

над 500 ст. куб. м. / час

2309

2770.8

Битови

--

682

818.4

Повече информация относно цените на природния газ, утвърдени от КЕВР на територията на Република България може да получите на следния адрес: http://www.dker.bg/

Цени за присъединяване на потребители към газоразпределителната мрежа

На основание Решение № Ц-19 от 28.12.2018 г. на КЕВР, “Каварна газ” ООД обявява, считано от 01.01.2019 г. следните продажни цени на природен газ за общини Каварна и Шабла:

*Считано от 01.01.2019 г., на основание изменения и допълнения в Наредбата за регулиране на цените на природния газ (обн. ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г.), потребените количества природен газ се фактурират в енергийни единици МВч.

Продажни цени на природен газ и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа, считано от 01.01.2019 г.

За нас Присъединяване Правила