Продажни цени за разпределение и снабдяване с природен газ

Групи потребители

Консумирано количество, ст. куб. м. / година включително

Пределна цена при доставка, без акциз и ДДС в лв.

Цена за разпределение, без ДДС в лв.

Цена за снабдяване, без ДДС в лв.

Цена за 1000 ст. куб. метра природен газ, без акциз и ДДС в лв.

Цена за 1000 ст. куб. метра природен газ, без акциз, с ДДС в лв.

Промишлени

до 10 000 ст. куб. м. / годишно

280.21

125.11

8.3

413.62

496.34

до 50 000 ст. куб. м. / годишно

280.21

103.45

8.3

391.96

470.35

до 200 000 ст. куб. м. / годишно

280.21

82.56

8.3

371.07

445.28

над 200 000 ст. куб. м. / годишно

280.21

68.55

8.3

357.06

428.47


Обществено-административни и търговски

до 5 000 ст. куб. м. / годишно

280.21

205.52

12.55

498.28

597.94

до 20 000 ст. куб. м. / годишно

280.21

155.53

12.55

448.29

537.95

до 100 000 ст. куб. м. / годишно

280.21

128.15

12.55

420.91

505.09

над 100 000 ст. куб. м. / годишно

280.21

75

12.55

367.76

441.31

Битови

--

280.21

208.99

45.31

534.51

641.41

Цени за присъединяване на потребители към газоразпределителната мрежа - лв./клиент

Групи потребители

Консумирано количество, ст. куб. м. / час включително

Цена без ДДС в лв.

Цена с ДДС в лв.

Промишлени

до 500 ст. куб. м. / час

2731

3277.2

до 1 000 ст. куб. м. / час

3658

4389.6

над 1 000 ст. куб. м. / час

4181

5017.2

Обществено-административни и търговски

до 70 ст. куб. м. / час

1506

1807.2

до 500 ст. куб. м. / час

1892

2270.4

над 500 ст. куб. м. / час

2309

2770.8

Битови

--

682

818.4

Повече информация относно цените на природния газ, утвърдени от КЕВР на територията на Република България може да получите на следния адрес: http://www.dker.bg/pagebg.php?P=401&SP=404

Цени за присъединяване на потребители към газоразпределителната мрежа


На основание Анекс №46/30.12.2016 г. към Договор №1/18.12.2001 г. между “Каварна газ” ООД и “ПДНГ” АД и Анекс №24/30.12.2016 г. към Договор за покупко-продажба на природен газ от 01.02.2011 г. и Решение № Ц-42 от 30.12.2016 г. на КЕВР, “Каварна газ” ООД обявява, считано от 01.01.2017 г. следните продажни цени на природен газ за Община Каварна и Община Шабла:

Продажни цени на природен газ и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа, считано от 01.01.2017 г.

За нас Присъединяване Правила