Продажни цени за разпределение и снабдяване с природен газ

Групи потребители

Консумирано количество, ст. куб. м. / година включително

Пределна цена при доставка, без акциз и ДДС в лв.

Цена за разпределение, без ДДС в лв.

Цена за снабдяване, без ДДС в лв.

Цена за 1000 ст. куб. метра природен газ, без акциз и ДДС в лв.

Цена за 1000 ст. куб. метра природен газ, без акциз, с ДДС в лв.

Промишлени

до 10 000 ст. куб. м. / годишно

400.95

120

8.3

529.25

635.1

от 10 000 до 50 000 ст. куб. м. / годишно

400.95

100.17

8.3

509.42

611.3

от 50 000 до 200 000 ст. куб. м. / годишно

400.95

79.92

8.3

489.17

587

над 200 000 ст. куб. м. / годишно

400.95

65.41

8.3

474.66

569.59


Обществено-административни и търговски

до 5 000 ст. куб. м. / годишно

400.95

197.68

12.55

611.18

733.42

от 5 000 до 20 000 ст. куб. м. / годишно

400.95

149.5

12.55

563

675.6

от 20 000 до 100 000 ст. куб. м. / годишно

400.95

123.34

12.55

536.84

644.21

над 100 000 ст. куб. м. / годишно

400.95

72.35

12.55

485.85

583.02

Битови

--

400.95

201.04

45.31

647.3

776.76

Цени за присъединяване на потребители към газоразпределителната мрежа - лв./клиент

Групи потребители

Консумирано количество, ст. куб. м. / час включително

Цена без ДДС в лв.

Цена с ДДС в лв.

Промишлени

до 500 ст. куб. м. / час

2731

3277.2

до 1 000 ст. куб. м. / час

3658

4389.6

над 1 000 ст. куб. м. / час

4181

5017.2

Обществено-административни и търговски

до 70 ст. куб. м. / час

1506

1807.2

до 500 ст. куб. м. / час

1892

2270.4

над 500 ст. куб. м. / час

2309

2770.8

Битови

--

682

818.4

Повече информация относно цените на природния газ, утвърдени от КЕВР на територията на Република България може да получите на следния адрес: http://www.dker.bg/pagebg.php?P=401&SP=404

Цени за присъединяване на потребители към газоразпределителната мрежа

На основание Решение № Ц-8 от 29.06.2018 г. на КЕВР, “Каварна газ” ООД обявява, считано от 01.07.2018 г. следните продажни цени на природен газ за общини Каварна и Шабла:

Продажни цени на природен газ и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа, считано от 01.07.2018 г.

За нас Присъединяване Правила