Продажни цени за доставка, разпределение и снабдяване с природен газ

Групи потребители

Консумирано количество, MWh/година

Пределна цена при доставка, без акциз и ДДС в лв./MWh

Цена за пренос, без ДДС в лв./MWh

Цена за снабдяване, без ДДС в лв./MWh

Цена за MWh, без акциз и ДДС в лв./MWh

Промишлени

до 400 MWh/год. вкл.

59.55

28.34

1.6

89.49

над 400 MWh/год.

59.55

24.94

1.6

86.09


Обществено-административни и търговски

до 50 MWh/год. вкл.

59.55

32.18

2.48

94.21

над 50 MWh/год.

59.55

30.20

2.48

92.23

Битови

--

59.55

32.75

5.41

97.71

Цени за присъединяване на потребители към газоразпределителната мрежа - лв./клиент

Групи потребители

Консумирано количество, MWh/час включително

Цена без ДДС в лв.

Цена с ДДС в лв.

Промишлени

до 5 000 MWh/год. вкл.

3275.00

3930.00

над 5 000 до 10 000 MWh/год. вкл.

4390.00

5268.00

над 10 000 MWh/год.

5016.00

6019.20

Обществено-административни и търговски

до 700 MWh/год. вкл.

1810.00

2172.00

над 700 до 5 000 MWh/год. вкл.

2533.00

3039.60

над 5 000 MWh/год.

3190.00

3828.00

Битови

--

682.00

818.40

Повече информация относно цените на природния газ, утвърдени от КЕВР на територията на Република България може да получите на следния адрес: http://www.dker.bg/

Цени за присъединяване на потребители към газоразпределителната мрежа

На основание Решение № Ц-14 от 01.06.2024 г. на КЕВР, “Каварна газ” ООД обявява, считано от 01.06.2024 г. следните продажни цени на природен газ за общини Каварна и Шабла:

Продажни цени на природен газ и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа, считано от 01.06.2024 г.

За нас Присъединяване Правила