ОБЩИ УСЛОВИЯ

КЪМ ДОГОВОРИТЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ПРИРОДЕН ГАЗ, СКЛЮЧЕНИ МЕЖДУ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ПРИРОДЕН ГАЗ ЗА СТОПАНСКИ НУЖДИ И “КАВАРНАГАЗ” – ООД

_______________________________________________________________________________________________________________

"КАВАРНА ГАЗ" ООД

ПРИТЕЖАТЕЛ НА ЛИЦЕНЗИЯ № Л-154-12 / 27.04.2009 г.

ЗА ОБЩЕСТВЕНО СНАБДЯВАНЕ С ПРИРОДЕН ГАЗ ЗА

ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАВАРНА


УТВЪРДИЛ,

УПРАВИТЕЛ:

П.Германов…………………….2009 г.

_______________________________________________________________________________________________________________

РАЗДЕЛ I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ И ДЕФИНИЦИИ


Чл.1. С настоящите Общи условия се определят взаимоотношенията за продажба на природен газ между “КАВАРНАГАЗ”ООД, със седалище и адрес на управление: гр.Каварна, ул.”Добротица” №23, вписано в регистъра на търговските дружества, воден при Добрички окръжен съд под партиден  № 122, том 28, стр.173, решение за съдебна регистрация №568/1997г., № по НДР 1086013696, БУЛСТАТ 124058739Ю, притежаващо лицензии за разпределение на природен газ № Л-154-08/17.12.2004 г. и “Снабдяване с природен газ от краен снабдител” с № Л-154-12/ 27.04.2009 г., наричано по-долу в Общите условия “Продавач” и потребителите на природен газ за стопански нужди на лицензираната територия, наричани в Общите условия “Купувач”.


Чл.2. Продажбата на природен газ за стопански нужди от „Каварназ”ООД на потребители, извършващи стопанска дейност, се извършва въз основа на писмен договор със всеки купувач.


Чл.3.(1) Купувач може да бъде всяко физическо или юридическо лице, потребител на природен газ за стопански нужди, който


    извършва стопанска дейност  и използва природен газ за технологични нужди, вкл. за отопление;

    е на издръжка на държавния или на общински бюджет.


(2) Купувачът при сключване или промяна на договора за продажба на природен газ се идентифицира:

- за физическите лица- с трите имена, ЕГН, адрес на газоснабдения имот, адрес и телефон за кореспонденция, а при необходимост и с документ за представителна власт(нотариално заверено пълномощно, съдебно решение и др.);

- за юридическите лица- наименование, адрес на газоснабдения имот, адрес и телефон за кореспонденция, съдебно удостоверение за актуално състояние, Булстат, данъчен номер, а за юридическите лица, които не са търговски дружества - и с актовете за създаването им от компетентните държавни органи.


Чл.4.(1) Според вида на стопанската дейност, Купувачът е потребител:


    промишлен - който осъществява реално производство като предмет на търговска дейност;

    обществено - административен- който е на издръжка на държавния или на общинския бюджет (вкл. сдружения, фондации и др.организации);

    търговски - физическо или юридическо лице, което осъществява търговска дейност извън горепосочените, както и услуги, занимава се със свободна професия или занаятчийство.


(2) Класификацията на Купувача се посочва в договора за продажба на природен газ.

Чл.5. Договорите за продажба на природен газ за стопански нужди се сключват за срок не по - дълъг от остатъка от срока на издадените на Продавача лицензии по чл.1.


Чл.6. По смисъла на настоящите Общи условия:

(1) Газоразпределителна мрежа (ГРМ) е система от газопроводи и съоръжения към тях за доставка на природен газ до съответните потребители на територията на лицензираната територия

(2) Продажба на природен газ е доставката на природен газ до мястото на доставка, в което собствеността върху газа се прехвърля от Продавача на Купувача.

(3) Място на доставка е точката, намираща се непосредствено след средството за търговско измерване на газа.

(4) Средства за търговско измерване за средствата за измерване собственост на Продавача, вписани в Държавния регистър на одобрените за използване в страната средства за измерване, свързани с търговски сделки, отговарящи на изискванията на Закона за измерванията, които се използват за измерване на потребеното от Купувача количество природен газ. Средствата за търговско измерване се монтират на границата на имота на Купувача по начин, който позволява и на двете страни да имат достъп до тях.

(5) Природен газ означава многокомпонентна смес, която съдържа основно метан и въглеводороди от неговия хомоложен ред CnH2n+2 и невъглеводородни компоненти, които образуват естествени подземни акумулации.

(6) “Кубичен метър при стандартни условия’’ означава количеството газ в един кубичен метър при температура 293,15 К (20 С°) и абсолютно налягане 0,101325 МРа (мегапаскала).

(7) Заварен потребител е купувач на природен газ, присъединен към газоразпределителната мрежа преди влизането на тези Общи условия в сила.

(8) Нов потребител е купувач на природен газ, който ще бъде присъединен към газоразпределителната мрежа след влизане на тези Общи условия в сила.

(9) Отчетен период означава период от време за отчитане на потребеното от Купувача количество природен газ и е равен на един календарен месец. Началото му е в 8:00 часа на първия работен ден от месеца, а края е в 8:00 часа на първия работен ден от следващия календарен месец.

(10) Ден означава период от двадесет и четири часа, започващ от 8:00 часа и завършващ на следващия календарен  ден в 8:00 часа.

(11) Форсмажорни обстоятелства представляват всички непредвидени или непредотвратими събития от извънреден характер, които обективно пречат на точното изпълнение на задълженията на страните по договора, и последиците от които не могат да се вменят като вина на страните.

(12) Законодателство означава съвкупност от нормативни актове на Народното събрание, Министерски съвет и други държавни или органи на месното самоуправление, които са в сила през периода на действие на Общите условия.


РАЗДЕЛ IІ

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ


Чл.7. Продавачът е длъжен да  доставя природен газ с качество, съгласно действащите нормативни изисквания- БДС ISO 6976 и Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ.


Чл.8. Продавачът е длъжен да осигурява на Купувачите качествено снабдяване с природен газ, което се определя по следните групи показатели:


    осигуряване на необходимите количества природен газ на потребителите;

    сигурност, непрекъснатост и ефективност на газоснабдяването;

    качество на търговските услуги.


Чл.9.(1) Продавачът е длъжен да осигурява надеждно, безопасно и ефективно функциониране на газоразпределителната мрежа, да отстранява повредите по нея и монтираните съоръжения в срок до 24 часа след установяването им.

(2) Когато поради вида на повредата същата не може да бъде отстранена в срока по ал.1, Продавачът е длъжен да уведоми Купувача за срока на отстраняването.


Чл. 10. При извършване на действия от страна на продавача или купувача съгласно графика за спиране на газоснабдяването за планови ремонти, реконструкции, въвеждане на нови съоръжения и др., съответната страна е длъжна най-малко 15 /петнадесет/ дни предварително, писмено и чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин, да уведоми другата страна за времето и продължителността на спиране на газоподаването.


Чл.11. Служителите на продавача, изпълняващи дейности съгласно тези общи условия, са длъжни да се легитимират във всички случаи с лична служебна карта, на която има снимка.


Чл.12. Продавачът доставя на Купувача за съответната година количество природен газ, разпределено по тримесечия и месеци, максимални, номинални и минимални часови разходи, договорени между страните за всяка година и посочени в Спецификации, които са неразделна част от договора за продажба на природен газ.


Чл.13.(1) Купувачът в срок до 30 октомври на текущата година задължително изготвя и представя на Продавача Спецификации за следващата година, информация за времето и продължителността на плановите ремонти на мощностите си, както и за инсталиране на нови мощности, работещи на природен газ.

(2) Продавачът подписва Спецификациите и ги предава на Купувача в срок до 30 дни от получаването им, след което те стават неразделна част от договора за доставка на природен газ.

(3) До 20-то число от текущия месец Купувачът може да променя договореното по Спецификация минимално заявено количество природен газ, като уведомява за това Продавач в писмен вид.

(4) Купувачът има право да подаде пред Продавача възражение за допуснати отклонения от договорените параметри за доставка;

(5) Продавачът е длъжен в срок до 3(три) работни дни да извърши проверка и да отстрани причината, ако тя е в неговите съоръжения.


Чл.14. Продавачът има право:

(1) безпрепятствено и без разноски  негови служители да осъществяват дейности, свързани с експлоатация и контрол на енергийни съоръжения, собственост на Продавача и разположени  в имота на Купувача;

(2) да подменя по своя инициатива съществуващите средства за търговско измерване на газа с нови или с други с по- добри технически характеристики като състави двустранно подписан констативен протокол за извършената подмяна;

(3) да прекъсва или ограничава газоснабдяването на Купувачите при спазване на настоящите Общи условия и действащото законодателство.


Чл.15. Купувачът е длъжен:

(1) да заплаща стойността на използваното количество природен газ за всеки отчетен период в сроковете и по начина, определен в тези Общи условия;

(2) да уведоми Продавача в 30 дневен срок за всяка промяна , свързана личните му данни, със собствеността на газоснабдения имот или на други основания на които Продавачът доставя природен газ на обекта;

(3) да опазва намиращите се на негова територия съоръжения и инсталации за доставка на природен газ, собственост на Продавача; да опазва елементите на средствата за търговско измерване на газа, собственост на Продавача, да не снема самоволно или поврежда средството за търговско измерване, знак, пломба или друго контролно приспособление, поставено от представител на Продавача или оторизиран орган;

(4) да експлоатира, поддържа и ремонтира собствените си инсталации съоръжени, работещи с природен газ;

(5) да осигурява безпрепятствен достъп на представители на Продавача за експлоатация на средствата за търговско измерване, както и за отчитане на техните показания, когато те се намират в имота на Купувача;

(6) да уведоми незабавно Продавача при установени нарушения на газоснабдяването в неговия обект, както и при опасност за живота и здравето на хора или за нанасяне на материални щети.


Чл.16.(1) В случай, че Купувачът иска да присъедини обекти с нови мощности или да увеличи мощностите си, е длъжен да подаде писмено заявление до Продавача.

(2) Продавачът прави проучване за техническата възможност за присъединяване в едномесечен срок от датата на получаване на заявлението по ал.1.

(3) когато се установи, че присъединяването е технически възможно, двете страни подписват допълнително споразумение към договора за доставка на природен газ.


Чл.17. След преминаване на природния газ през мястото на доставка, отговорността и риска от случайно погиване или увреждане качествата на природния газ преминават от продавача към купувача.


РАЗДЕЛ IІI

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ ПРЕДОСТАВЯ ОТ ПРОДАВАЧА


Чл.18. По реда, предвиден в тези общи условия, Продавача предоставя на Купувача следната информация за:

1. Местонахождение на центърът за работа с клиенти и касата на Продавача;

2. Датите на отчитане на използвания природен газ;

3. Начините и сроковете за плащане на използвания природен газ;

4. Прекъсванията на снабдяването, които подлежат на планиране;

5. Услугите, които Продавача предоставя;

6. Телефони за информация и сигнали.

7. Издадените от Продавача фактури или сметки отразяват отчетената консумация на природен газ и съдържат конкретни данни за консумацията на природен газ за отчетния период, дължимия данък върху добавена стойност (ДДС) и разбивка на цената по компоненти, ако такива са утвърдени.

Чл.19. (1) Купувачът има право да получава информация за измерените количества природен газ и за промените в цената на природния газ.

(2) Цените на услугите, предоставяни и определени от продавача, неподлежащи на регулиране съгласно ЗЕ се публикуват от продавача във местните средства за осведомяване и се поставят на видно място в касата на продавача.


РАЗДЕЛ IV

ИЗМЕРВАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА ПРИРОДЕН ГАЗ


Чл.20. Прехвърлянето на собствеността върху природния газ от Продавача на Купувача се извършва в мястото на доставка. След преминаване на природния газ през мястото на доставка, отговорността и риска от случайно погиване или увреждане на качествата на природния газ преминава от Продавача към Купувача.


Чл.21. Измерването и отчитането на количеството доставен природен газ се извършва чрез монтираните средства за търговско измерване в края на всеки отчетен период.

Чл.22.(1)     Количеството природен газ, потребено през съответния отчетен период(месец), се установява с двустранно подписан протокол, който се оформя през първия работен ден след изтичане на отчетния период от представители на двете страни в управлението на  Продавача.

(2) Неявяването на представителя на Купувача в управлението на Продавача до 12 часа на първия работен ден след изтичане на месеца  или отказа на същия да подпише месечния протокол, дава право на Продавача, да изготви и подпише двустранния акт едностранно.


Чл.23. Продавачът е длъжен да поддържа регистър на средствата за търговско измерване на природния газ на всички купувачи, присъединени към газоразпределителната му мрежа. При поискване от страна на Купувача, Продавачът му предоставя данни от регистъра.


Чл.24. Продавачът е длъжен да извършва първоначални и периодични проверки на средството за търговско измерване и да го поддържа в изправно състояние. Разходите по отстраняване на констатирани неизправности са за негова сметка, освен ако не се дължат на небрежност или умишлено увреждане от страна на Купувача, което се установява с двустранно подписан протокол.


Чл.25 (1) В случай на твърдяно от Продавача или Купувача несъответствие на метрологичните и/или техническите характеристики на средствата за търговско измерване с нормираните и/или установените, се съставя констативен протокол по реда на тези Общи условия. Средствата за търговско измерване се демонтират и на тяхно място Продавача монтира изправни средства за търговско измерване. Демонтираните средства за търговско измерване се запечатват с допълнителни пломби със знака на Продавача и уникални номера, след което се поставят в безшевни чували, които се затварят с пломби със знака на Продавача и уникални номера. Номерата на пломбите се записват в констативния протокол. Демонтираните средства за търговско измерване се съхраняват от Продавача.

(2) В случаите извън предходната алинея, когато при проверката са установени несъответствия на пломбите, знаците или стикерите на средствата за търговско измерване, Продавача подменя средствата за търговско измерване и документира подмяната с констативен протокол, съставен по реда на тези общи условия.


Чл.26. Разходите за проверка и метрологична експертиза на средствата за търговско измерване са за сметка на инициатора й. В случай, че инициативата е на Купувача и проверката или експертизата установи, че метрологичните и техническите характеристики не съответстват на нормираните за даден тип средства за търговско измерване, Продавача възстановява разходите на потребителя в срок до 7 (седем) дни от датата на съставянето на констативния протокол за проверката или метрологична експертиза.


Чл.27. Когато при проверка, извършена от представител на Продавача се установи неправилно и/или неточно отчитане и фактуриране на потребеното количество природен газ, двете страни подписват констативен протокол. В тези случаи Продавачът е длъжен да коригира задължението на Купувача за неправилно отчетеното количество природен газ, но само за последния месечен отчетен период.


Чл.28.(1) Продавачът е длъжен при представено писмено искане от страна на Купувача да извърши проверка на средството за търговско измерване, в срок от седем работни дни от датата на получаването му.

(2) Продавачът осигурява изпращането на демонтираните средства за търговско измерване до компетентния орган за метрологичен надзор;

(3) При липса на констатирани неизправности разходите по извършената проверка се заплащат от Купувача в тридневен срок от извършването на проверката.


РАЗДЕЛ V

ЦЕНИ И УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ НА ДОСТАВЕНИЯ ПРИРОДЕН ГАЗ


Чл.29. Продавачът продава природния газ по цена определена в рамките на утвърдените му от ДКЕВР пределни цени, които публикува в местен всекидневник. Цената се определя за 1000 стандартни кубични метра, при долна граница на топлина на изгаряне(калоричност) 8000 килокалории с допустимо отклонение ±100 килокалории (9,302±0,1163 кВтч  или 35,7MJ ] за кубичен метър при стандартни условия, изчислена съгласно БДС ISO 6976.


Чл.30. Цената се публикува в един местен всекидневник и се обявява на видно място в офисите на Продавача.


Чл.31. При доставка на природен газ с качествени показатели различни от посочените в чл.29, цената се преизчислява пропорционално на договорената в чл.29 калоричност.


Чл.32. При промяна на цените на природния газ по времето на един отчетен период, потреблението на природен газ по новите цени  се изчислява пропорционално на времето.


Чл.33.(1) Купувачът заплаща с банкови преводи по сметката на Продавача до 10-то число на месеца доплащането на реално потребеното количество газ за предходния месец и  50% от стойността на договореното в Спецификацията количеството природен газ за съответния месец.

(2) Когато срокът по ал.1 изтича в неприсъствен ден, за краен срок на плащане на задължението се счита първия следващ присъствен ден.

(3) За дата на извършване на плащанията се приема датата на заверяването на банковата  сметка на Продавача.


Чл.34. Продавачът  се задължава не по- късно от 7-мо число на съответния месец да изпрати с обратна разписка на Купувача оригиналните данъчни фактури за дължимите по чл.33, ал.1 суми.


Чл.35.(1) Купувачът има право да предяви възражение за начислената сума за природен газ в 3(три) дневен срок от получаването на фактурата за природен газ.

(2) Продавачът в три дневен срок от получаването на възражението извършва проверка по предявеното възражение.

(3) Ако е налице положителна или отрицателна разлика между фактурираното и стойността на действително потребеното количество природен газ през съответния месец, установено с месечния протокол по чл.22, ал.1, Продавачът в срока по чл.34 изпраща на Купувача с препоръчано писмо с обратна разписка съответно данъчно дебитно или данъчно кредитно известие.

(4) Когато предвидената сума надвишава стойността на действително потребеното количество природен газ през месеца, с разликата се намалява предстоящата за плащане сума, в случаите, когато няма стари задължения.

(5) Когато предвидената сума е по- малка по размер от стойността на действително потребеното през месеца количество природен газ в първия работен ден след получаването на дебитното известие по ал.3, Купувачът следва да преведе разликата.


РАЗДЕЛ VІ

РЕД И УСЛОВИЯ ЗА СПИРАНЕ (ПРЕКЪСВАНЕ), ПРЕКРАТЯВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ГАЗОСНАБДЯВАНЕТО


Чл.36.(1) Продавачът има право да прекъсва или ограничава газоподаването на Купувача 14 (четиринадесет) дни след датата на изпратено писмено предизвестие или отправено предупреждение чрез средствата за масово осведомяване, при провеждането на:


    планови ремонти на газовите съоръжения;

    оперативни превключвания;

    въвеждане в експлоатация на нови съоръжения;

    други подобни действия, свързани с прекъсване на газоснабдяването или ограничаването му, които подлежат на планиране.


(2) В предизвестието задължително се посочват дата и точен час на прекъсването(ограничаването), както и неговата продължителност.


Чл.37. При необходимост от промяна на предварително оповестената продължителност на прекъсване(ограничаване), Продавачът в срок от три дни преди изтичане на първоначално обявения срок е длъжен, писмено да уведоми за това Купувача.


Чл.38.(1) Продавачът има право да прекъсне или ограничи доставката на природен газ на Купувача, без предварително уведомяване при :


    възникване или предотвратяване на аварии;

    възникване на опасност за здравето и живота на хора или за околната среда;

    възникване  на опасност за целостта на газоразпределителната мрежа;

    възникване на опасност от нанасяне на значителни материални щети на газоразпределителната мрежа или сградните инсталации на потребителите;

    при опасност от наднормени замърсявания на околната среда – по предложение на компетентните органи по смисъла на чл.10, ал.1 от Закона за опазване на околната среда;

    прекъсване или ограничаване на доставките на природен газ по независещи от Продавача форсмажорни обстоятелства;

    обявен от министъра на икономиката и енергетиката ограничителен режим за ползване на природен газ.


(2) В случаите описани в ал.1, Продавачът е длъжен, във възможно най-кратък срок, да уведоми Купувача, писмено или чрез средствата за масово осведомяване, за причината на прекъсване(ограничаване) и сроковете за възстановяване на регулярното подаване на природен газ.

(3)  Прекъсването(ограничаването) на газоснабдяването продължава до отстраняване на причината, която го е наложила;

(4) Продавачът не носи отговорност за щети, нанесени на Купувача при прекъсване(ограничаване) на газоснабдяването в случаите по ал.1, освен ако събитието е настъпило по вина на Продавача.


Чл.38. Продавачът има право да прекъсне или ограничи подаването на природен газ на Купувача и когато :

(1) Купувачът не е заплатил дължимите суми за консумиран природен газ в сроковете посочени в Общите условия;

(2) след извършена от Продавача проверка се установи, че е налице увреждане на средството за търговско измерване, което е довело до неизмерване  и/или  неточно измерване на консумирания природен газ или са повредени и/или унищожени пломба, знак или друго контролно приспособление, поставени от оторизиран държавен орган или упълномощено от Продавача лице, за времето необходимо за подмяна на средството за търговско измерване или възстановяване на унищожените пломба, знак или друго контролно приспособление;

(3) Купувачът системно (два или повече пъти ) не осигурява достъп до средствата за търговско измерване за отчитане и контрол, до осигуряването на достъпа.


Чл.39.(1) В случаите по чл.38, ал.1 Продавачът прекратява доставката на природен газ в 8:00 часа на деня, следващ крайния срок за заплащане на дължимите суми.

(2) Продавачът няма право да прекъсне по реда на ал.1 доставката на природен газ в следните случаи:

- в неприсъствен ден;

- при спазване от Купувача на договорено разсрочено заплащане на дължимите суми;

- при съдебно оспорване на основанието за прекъсване от страна на Купувача, ако до решаването на спора Купувачът заплаща текущите си задължения.

- при подадена до Продавача молба, сигнал или жалба от Купувача, до приключване на проверката.


Чл.40. В случаите по чл.38 Продавачът възстановява газоподаването на Купувача в срок от 48(четиридесет и осем) часа след заплащане на всички дължими от Купувача суми или след отстраняването на причината наложила прекъсването(ограничаването), както и след заплащане от Купувача на всички разходи направени от Продавача по възстановяването на доставката.


Чл.41. Купувачът има право да поиска чрез отправяне на писмено искане до Продавач временно да бъде прекъснато газоподаването към обект на Купувача. В този случай възстановяването на газоподаването се извършва след заплащане от страна на Купувача на всички разходи, направени от Продавача по възстановяване на доставката на природен газ.


РАЗДЕЛ VІI

ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА СТРАНИТЕ


Чл.42. (1) При неплащане на дължимите суми в предвидените, съгласно тези Общи условия срокове, Купувачът дължи на Продавача обезщетение в размер на законната лихва от деня на забавата до деня на изпълнение на задължението. Размерът на дължимата лихва се отбелязва във фактурата за следващия отчетен период.

(2) Купувачът изпада в забава по ал.1 от първия работен ден след изтичане на срока на плащане.

(3) Задълженията на Купувача , който е неизправен длъжник, се събират по реда на чл.237 от ГПК, на основание чл.184 ЗЕ, въз основа на извлечение от сметките.


Чл.43.         В случаите, когато Продавачът не уведоми Купувача за началото и продължителността на спиране на газоснабдяването при условията на чл.36 или не спазил предвидения срок за уведомяване на Купувача при прекъсване или ограничаване на доставката на природен газ, Продавачът дължи неустойка на Купувача в размер на паричната равностойност на недоставения природен газ за периода на спирането на газоснабдяването. За действително претърпени вреди над размера на неустойката, Продавачът дължи плащане само след доказването им пред съд, при спазване разпоредбите на ГПК.


Чл.44.         Продавачът не носи отговорност и не дължи неустойка за недоставено количество природен газ, когато доставките са прекъснати по причини описани в чл.38,ал.1 и чл.39.

Чл.45.  В случай, че Продавачът установи, че Купувачът самоволно е възстановил спряно газоснабдяване, последният заплаща природния газ за целия период на самоволното възстановяване.


РАЗДЕЛ VІII

РЕД ЗА ОТКРИВАНЕ, ПРОМЯНА И ЗАКРИВАНЕ НА ПАРТИДА


 Чл.46.(1) Продавачът е длъжен да състави досие на Купувача и да съхранява копията на документите, предоставени му от Купувача.

(2) Продавачът открива и води партида за всеки Купувач.


Чл.47.(1) При реорганизация на учреждения или организации или при преобразуване на търговски дружества, правоприемникът- потребител на природен газ е длъжен да подаде заявление в срок до 15 дни от настъпването на посочените факти и обстоятелства или от вписването в търговския регистър на съответния окръжен съд. Към заявлението правоприемникът прилага акта за правоприемство, след което се сключва допълнително споразумение към договора за продажба на природен газ.

(2) При прехвърляне правото на собственост или ползване или при промяна на наемното правоотношение, заявлението се подава от лицето до Продавача в срока по ал.1. Към заявлението се прилага акта за прехвърлянето или съответния документ, удостоверяващ посочените факти и обстоятелства, след което се сключва допълнително споразумение към договора за продажба на природен газ.

(3) При смърт на Купувача – физическо лице, наследниците са длъжни в едномесечен срок писмено да уведомят Продавача чрез подаване на заявление за промяна на партидата с приложено към заявлението копие от удостоверение за наследници или акт за собственост.

(4) В случаите по ал.2 и ал.3 лицата посочват в заявлението дали:

- желаят да заместят Купувача- страна по договора, като сключат допълнително споразумение към договора;

- желаят да сключат нов договор за продажба на природен газ;

- не желаят да са потребители на природен газ.


РАЗДЕЛ IX

РЕД НА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА МОЛБИ, ЖАЛБИ И СИГНАЛИ НА КУПУВАЧИТЕ


Чл.48. В случай на неизпълнение на задължения от страна на Продавача, Купувачът има право да предяви претенциите си чрез молба, сигнал или жалба.


Чл.49. Продавачът е длъжен да отговаря на постъпилите молби, сигнали или жалби в срок до 20 работни дни.


Чл.50. Когато Купувачът не е удовлетворен от отговора и предприетите мерки на Продавача, има право да подаде жалба до МИЕ или до ДКЕВР в съответствие с тяхната компетентност по ЗЕ, чрез Продавача, който изпраща копие от цялата преписка с приложени доказателства в 7(седем) дневен срок.


Чл.51. Всички спорове относно продажбата на природен газ се решават по взаимно съгласие чрез преговори между Купувача и Продавача, а при непостигане на споразумение, спорът се решава по съдебен ред.


РАЗДЕЛ Х

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРИТЕ


Чл.52. Договорите за продажба на природен газ за стопански нужди могат да се прекратяват преди изтичане на срока на действието им:

(1) по взаимно съгласие от уговорената между страните дата;

(2) от всяка от страните с писмено предизвестие, поради непреодолима сила, изразяваща се в непредвидено или непредотвратим събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на договора и продължило повече от 2 месеца;

(3) от Купувача с едномесечно писмено предизвестие;

(4) от всяка от страните при прекратяване на юридическото лице- от датата на влизане в сила на съдебното решение за прекратяване или при откриване на производство по несъстоятелност- от датата на влизане в сила на съдебното решение за откриване на производство по несъстоятелност.

(5) ако лицензията на Продавача за разпределение или обществено снабдяване с природен газ бъде прекратена или изменена така, че да не дава възможност  за извършване на дейността, предмет на договора- от датата на влизане в сила на решението за прекратяване или изменение на лицензията.


Чл.53.(1) В случай, че Продавачът не изпълнява задължението си да доставя природен газ с необходимите качествени характеристики, Купувачът изпраща писмено предупреждение за отстраняване на неизпълнението.

(2) Ако Продавачът и след изтичане на срока в писменото предупреждение продължава да не изпълнява задължението си, Купувачът има право да прекрати договора с едномесечно предизвестие.


РАЗДЕЛ ХI

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ


Чл.54. Настоящите Общи условия са задължителни за заварените  потребители към датата на влизането им в сила и се счита, че от тази дата между тях и Продавача има сключен договор.


Чл.55  Приложение, неразделна част от договора за продажба на природен газ, са настоящите общи условия между “Каварна газ”ООД и потребители, ползващи природния газ за стопански нужди, както и Спецификациите към него.

Чл.56.  Страна по договор за продажба на природен газ няма право да бъде заместена в договора или по някакъв начин да прехвърли част или всички права и/или задължения по него, или по друг начин да се освободи от изпълнението му, без предварително писмено съгласие на другата страна, което не може да й бъде отказано неоснователно.


Чл.57. Продавачът и Купувачът са длъжни да уведомяват другата страна за всички настъпили промени на неговата идентификация, както и характеристиките на газоснабдявания имот.


Чл.58. (1) Всички предизвестия и уведомления при продажбата на природен газ следва да бъдат в писмена форма, подписани от страните или упълномощените от тях лица и се изпращат на адреса на Купувача и на Продавача.

(2) Срокът на предизвестията и уведомленията започва да тече от момента на получаването им от страна на Купувача или Продавача, към който са отправени, при спазване на разпоредбите на ГПК.


Чл.59. За нови потребители Общите условия пораждат действие, след като потребителят писмено е заявил в договора за доставка на природен газ, че ги приема.


Чл.60.(1) Настоящите Общи условия влизат в сила в тридесетдневен срок от публикуването им в един централен и един местен ежедневник без писмено приемане от Купувачите.

(2) В срок до 30 дни след влизане в сила на Общите условия, заварените потребители, които не са съгласни с тях, имат право да внесат в офиса на Продавача заявление, в което да предложат специални условия. Предложените от Купувачите и приети от Продавача специални условия, различни от публикуваните общи условия, се отразяват в писмени допълнителни споразумения.


Чл.61. Промени в на настоящите Общи условия се извършват по реда на тяхното приемане и влизат в сила след публикуването им в един централен и един местен ежедневник.


Чл.62. За всички неуредени в Общите условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.


Чл.63.  В случай на изменения в законодателството, разпоредбите на тези общи условия, които противоречат на измененията, се заместват от нормите на закона.


ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА


Настоящите Общи условия са приети с Решение №2 в Протокол от Общото събрание на съдружниците на „Каварна газ”ООД в периода 05.07.2006г. – 12.07.2006г. и одобрени с Решение №_____________/________________год. на ДКЕВР, на основание чл.183 ал.2 ЗЕ, в съответствие с чл.298, ал.1 от ТЗ.

За нас Присъединяване Правила