ОБЩИ УСЛОВИЯ

КЪМ ДОГОВОРИТЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ПРИРОДЕН ГАЗ, СКЛЮЧЕНИ МЕЖДУ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ПРИРОДЕН ГАЗ ЗА БИТОВИ НУЖДИ И “КАВАРНА ГАЗ” – ООД

_______________________________________________________________________________________________________________

"КАВАРНА ГАЗ" ООД

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

КЪМ ЛИЦЕНЗИЯ № Л-154-12 / 27.04.2009 г.УТВЪРДИЛ,

УПРАВИТЕЛ:

П. Германов…………………….

2009 г.

_______________________________________________________________________________________________________________

РАЗДЕЛ I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ И ДЕФИНИЦИИ


Чл.1. С настоящите Общи условия се определят взаимоотношенията за продажба на природен газ между “КАВАРНАГАЗ”ООД, със седалище и адрес на управление: гр.Каварна, ул.”Добротица” №23, вписано в регистъра на търговските дружества, воден при Добрички окръжен съд под партиден  № 122, том 28, стр.173, решение за съдебна регистрация №568/1997г., № по НДР 1086013696, БУЛСТАТ 124058739Ю, притежаващо лицензии за разпределение на природен газ на територията № Л-154-08/17.12.2004 г. и “Снабдяване с природен газ от краен снабдител” с № Л-154-12/ 27.04.2009 г., наричано по-долу в Общите условия “Продавач” и потребителите на природен газ за битови нужди на лицензираната територия, наричани в Общите условия “Купувач”.


Чл.2.(1) Общите условия са неразделна част от договора за продажба на природен газ и имат задължителна сила за страните по договора.

(2) Предложените от потребителите и приети от Продавача различни от публикуваните условия, се отразяват в допълнителни писмени споразумения.


Чл.3.(1) Договора за продажба на природен газ се сключва за период, идентичен със срока на лицензията.

(2) Договорите за продажба на природен газ са писмени и се сключват при регулирани от ДКЕВР цени за доставка на природен газ.

(3) В договора за продажба страните задължително посочват количествата на природния газ, обект на договора, както за целия срок на действие на същия, така и за всяка отделна година от него.

(4) Договора за продажба задължително съдържа описание на монтираните уреди, вида на отделните имоти на конкретния битов потребител и предназначението на природния газ.

(5) Договорът за продажба (доставка) на природен газ поражда действие след като потребителите представят данните и документите по чл. 6 и след изпълнение на техническите условия за присъединяване към газоразпределителната мрежа на „Каварна газ” ООД.


Чл.4. По смисъла на настоящите Общи условия:

(1) Потребител на природен газ за битови нужди е всяко физическо лице, обитаващо къща или жилищен блок, собственик или титуляр на вещно право на ползване на имот, което използва природен газ за пълно или частично задоволяване на домакинските си нужди.

(2) Газоразпределителна мрежа (ГРМ) е система от газопроводи и съоръжения към тях за доставка на природен газ до съответните потребители на територията на лицензираната територия.

(3) Продажба на природен газ е доставката на природен газ до мястото на доставка, в което собствеността върху газа се прехвърля от Продавача на Купувача.

(4) Място на доставка е точката, намираща се непосредствено след средството за търговско измерване на газа.

(5) Средства за търговско измерване за средствата за измерване собственост на Продавача, вписани в Държавния регистър на одобрените за използване в страната средства за измерване, свързани с търговски сделки, отговарящи на изискванията на Закона за измерванията, които се използват за измерване на потребеното от Купувача количество природен газ. Средствата за търговско измерване по правило се монтират на границата на имота на Купувача по начин, който позволява и на двете страни да имат достъп до тях.

(6) Природен газ означава многокомпонентна смес, която съдържа основно метан и въглеводороди от неговия хомоложен ред CnH2n+2 и невъглеводородни компоненти, които образуват естествени подземни акумулации.

(7) “Кубичен метър при стандартни условия’’ означава количеството газ в един кубичен метър при температура 293,15 К (20 С°) и абсолютно налягане 0,101325 МРа (мегапаскала).

(8) Заварен потребител е купувач на природен газ, присъединен към газоразпределителната мрежа преди влизането на тези Общи условия в сила.

(9) Нов потребител е купувач на природен газ, който ще бъде присъединен към газоразпределителната мрежа след влизане на тези Общи условия в сила.

(10) Отчетен период означава период от време за отчитане на потребеното от Купувача количество природен газ и е равен на един календарен месец. Началото му е в 8:00 часа на първия работен ден от месеца, а края е в 8:00 часа на първия работен ден от следващия календарен месец.

(11) Ден означава период от двадесет и четири часа, започващ от 8:00 часа и завършващ на следващия календарен  ден в 8:00 часа.

(12) Форсмажорни обстоятелства представляват всички непредвидени или непредотвратими събития от извънреден характер, които обективно пречат на точното изпълнение на задълженията на страните по договора, и последиците от които не могат да се вменят като вина на страните.

(13) Законодателство означава съвкупност от нормативни актове на Народното събрание, Министерски съвет и други държавни или органи на месното самоуправление, които са в сила през периода на действие на Общите условия.


РАЗДЕЛ IІ

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ


Чл.5. С настоящите Общи условия Продавачът се задължава :

(1) да осигурява надеждно, безопасно и ефективно функциониране на газоразпределителната мрежа;

(2) да доставя природен газ с качество, съгласно действащите нормативни изисквания- БДС ISO 6976 и Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ.

(3) да доставя природен газ при условията на равнопоставеност и недискриминация спрямо всички свои купувачи;

(4) да предоставя информация на Купувача за консумираните количества природен газ, както и за показанията на уреда за търговско измерване за отчетния период;

(5) да предоставя информация на Купувача за действащите цени на природния газ;

(6) да обяви на подходящо място телефонни номера за информация.


Чл.6. Всеки Купувач, желаещ да ползва природен газ за битови нужди се задължава да предостави на Продавача:

(1) идентификационни данни- трите имена, ЕГН, и адрес по документ за самоличност;

(2) данни за газоснабдявания имот- адрес, местонахождение документи за права върху имота;

(3) ако договорът се сключва чрез пълномощник, нотариално заверено пълномощно;

(4) описание и техническа характеристика на монтираните мощности, работещи на природен газ;

(5) заявление с описание на монтираните уреди, вида на отделните имоти на битови потребители и предназначението на природния газ;

(6) декларация за съгласие за строителство и монтаж на съоръжението за присъединяване и уреда за търговско издирване, за осигуряване на достъп същите за измерване, обслужване и ремонт, в случаите, когато се налага те да бъдат разположени в имота на Купувача;

(7) документи, доказващи разрешение за ползването на съоръженията, работещи на природен газ.


Чл.7. Купувачът е длъжен писмено да уведоми Продавача в петнадесет дневен срок от настъпването на всяка промяна в собствеността на имота и/или данните посочени в чл.6.


Чл.8. Купувачът се задължава да заплаща стойността на полученото количество природен газ за всеки отчетен период по цена определена съгласно чл. 32.


Чл.9. Преди подписване на договора за продажба на природен газ, Купувачът е длъжен да се запознае с инструкция за обучение и инструктаж на битови потребители на природен газ за безопасна експлоатация на битови газови инсталации, и да е преминал инструктаж към “Каварна газ”ООД за работа с газови уреди и инсталации.


Чл.10.Купувачът е длъжен да уведомява Продавача за настъпили неизправности във вътрешните газови инсталации, които са негова собственост, както и да му съобщи незабавно за всеки запис по тяхното състояние, направен в ревизионната книга от оправомощено лице за технически надзор.


РАЗДЕЛ ІІІ

УСЛОВИЯ ЗА КАЧЕСТВО НА ГАЗОСНАБДЯВАНЕТО


Чл.11. ПРОДАВАЧЪТ доставя природен газ с качество, съгласно действащите нормативни изисквания - БДС ISO 6976 и Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ.

Чл.12. ПРОДАВАЧЪТ е длъжен да осигурява на КУПУВАЧИТЕ качествено снабдяване с природен газ, което се определя по следните групи показатели:


    осигуряване на необходимите количества природен газ при потребителите

    сигурност, непрекъснатост и ефективност на газоснабдяването

    качество на търговските услуги


Чл.13. ПРОДАВАЧЪТ е длъжен да спазва показателите и изискванията за качество на газоснабдяването, утвърдени от ДКЕВР.

Чл.14. ПРОДАВАЧЪТ е длъжен да поддържа в техническа изправност газопроводните мрежи и съоръжения; да отстранява повредите в газопроводните мрежи и съоръжения в срок до 48 часа след установяването им.

Чл.15. (1) След преминаване на природния газ през мястото на доставка, отговорността и риска от случайно погиване или увреждане качествата на природния газ преминават от ПРОДАВАЧА към КУПУВАЧА.


РАЗДЕЛ IV

РЕД НА ИЗМЕРВАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА ПРИРОДЕН ГАЗ


Чл.16. Прехвърлянето на собствеността върху природния газ от Продавача на Купувача се извършва в мястото на доставка.


Чл.17. Измерването и отчитането на количеството доставен природен газ се извършва чрез монтираните средства за търговско измерване в края на всеки отчетен период.


Чл.18. Купувачът може да присъства лично или чрез свой представител при отчитане на показанията на средството за търговско измерване.


Чл.19. Потребеното количество природен газ се преизчислява към стандартни условия, чрез умножение на отчетеното количество с коефициент на преизчисление.


Чл.20. Коефициентът за преизчисление се определя от Продавача за определен период от време, като се съблюдават физичните и качествени параметри на състоянието на газа и статистическите метеорологични данни за съответния географски регион.


Чл.21.(1) В срок от три дни след изтичането на отчетен период Продавачът съставя и представя на Купувача протокол, който включва: показания на средството за търговско измерване- старо и ново, единичната цена, дължимата сума, срока за плащането й, датата за спиране на газоподаването при неплащане. Същият се подписва от Продавача и Купувача.

(2) Неполучаването или неподписването на протокола по ал.1 от Купувача не го освобождава от задължението за плащане на дължимите суми.


Чл.22. Продавачът е длъжен да поддържа регистър на средствата за търговско измерване на природния газ на всички купувачи, присъединени към газоразпределителната му мрежа. При поискване от страна на Купувача, Продавачът му предоставя данни от регистъра.


Чл.23. Продавачът е длъжен да извършва периодични проверки на средството за търговско измерване и да го поддържа в изправно състояние. Разходите по отстраняване на констатирани неизправности са за негова сметка, освен ако не се дължат на небрежност или умишлено увреждане от страна на Купувача, което се установява с двустранно подписан протокол.


Чл.24. Продавачът е длъжен при представено писмено искане от страна на Купувача да извърши проверка на средството за търговско измерване, в срок от седем работни дни от датата на получаването му. При липса на констатирани неизправности разходите по извършената проверка се заплащат от Купувача в тридневен срок от извършването на проверката.


Чл.25.  Купувачът е длъжен да опазва средствата за търговско измерване, да не уврежда самото средство, пломба, знак или друго контролно приспособление, поставени от оторизиран държавен орган.


РАЗДЕЛ V

РЕД И УСЛОВИЯ ЗА СПИРАНЕ (ПРЕКЪСВАНЕ), ПРЕКРАТЯВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ГАЗОСНАБДЯВАНЕТО


Чл.26.(1) Продавачът има право да прекъсва или ограничава газоподаването на Купувача 14 (четиринадесет) дни след датата на изпратено писмено предизвестие или отправено предупреждение чрез средствата за масово осведомяване, при провеждането на:

планови ремонти на газовите съоръжения;

оперативни превключвания;

въвеждане в експлоатация на нови съоръжения;

други подобни действия, свързани с прекъсване на газоснабдяването или ограничаването му, които подлежат на планиране.

(2) В предизвестието задължително се посочват дата и точен час на прекъсването(ограничаването), както и неговата продължителност.


Чл.27. При необходимост от промяна на предварително оповестената продължителност на прекъсване(ограничаване), Продавачът в срок от три дни преди изтичане на първоначално обявения срок е длъжен, писмено да уведоми за това Купувача.


Чл.28.(1) Продавачът има право да прекъсне или ограничи доставката на природен газ на Купувача, без предварително уведомяване при:

възникване или предотвратяване на аварии;

възникване на опасност за здравето и живота на хора или за околната среда;

възникване на опасност за целостта на газоразпределителната мрежа;

възникване на опасност от нанасяне на значителни материални щети на газоразпределителната мрежа или сградните инсталации на потребителите;

при опасност от наднормени замърсявания на околната среда – по предложение на компетентните органи по смисъла на чл.10, ал.1 от Закона за опазване на околната среда;

прекъсване или ограничаване на доставките на природен газ по независещи от Продавача форсмажорни обстоятелства;

обявен от министъра на икономиката и енергетиката ограничителен режим за ползване на природен газ.

(2) В случаите описани в ал.1, Продавачът е длъжен, във възможно най-кратък срок, да уведоми Купувача, писмено или чрез средствата за масово осведомяване, за причината на прекъсване(ограничаване) и сроковете за възстановяване на регулярното подаване на природен газ.

(3) Прекъсването(ограничаването) на газоснабдяването продължава до отстраняване на причината, която го е наложила;

(4) Продавачът не носи отговорност за щети, нанесени на Купувача при прекъсване(ограничаване) на газоснабдяването в случаите по ал.1, освен ако събитието е настъпило по вина на Продавача.


Чл.29. Продавачът има право да прекъсне или ограничи подаването на природен газ на Купувача и когато :

(1) Купувачът не е заплатил дължимите суми за консумиран природен газ в сроковете посочени в Общите условия;

(2) Купувачът не е изпълнил задълженията си по чл.10 и чл.25;

(3) след извършена от Продавача проверка се установи, че е налице увреждане на средството за търговско измерване, което е довело до неизмерване и/или неточно измерване на консумирания природен газ или са повредени и/или унищожени пломба, знак или друго контролно приспособление, поставени от оторизиран държавен орган или упълномощено от Продавача лице, за времето необходимо за подмяна на средството за търговско измерване или възстановяване на унищожените пломба, знак или друго контролно приспособление;

(4) Купувачът системно (два или повече пъти ) не осигурява достъп до средствата за търговско измерване за отчитане и контрол, до осигуряването на достъпа.


Чл.30.(1) В случаите по чл.29,ал.1 Продавачът прекратява доставката на природен газ в 8:00 часа на деня, следващ крайния срок за заплащане на дължимите суми.

(2) Продавачът няма право да прекъсне по реда на ал.1 доставката на природен газ в следните случаи:

- в неприсъствен ден;

- при спазване от Купувача на договорено разсрочено заплащане на дължимите суми;

- при съдебно оспорване на основанието за прекъсване от страна на Купувача, ако до решаването на спора Купувачът заплаща текущите си задължения.

- при подадена до Продавача молба, сигнал или жалба от Купувача, до приключване на проверката.


Чл.31. В случаите по чл.28 Продавачът възстановява газоподаването на Купувача в срок от 48(четиридесет и осем) часа след заплащане на всички дължими от Купувача суми или след отстраняването на причината наложила прекъсването(ограничаването), както и след заплащане от Купувача на всички разходи направени от Продавача по възстановяването на доставката.


РАЗДЕЛ VI

ЦЕНИ И УСЛОВИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ НА ДОСТАВЕНИЯ ПРИРОДЕН ГАЗ


Чл.32. Продавачът продава природния газ по цена определена в рамките на утвърдените му от ДКЕВР пределни цени, които публикува в местен всекидневник. Цената се определя за 1000 стандартни кубични метра, при долна граница на топлина на изгаряне(калоричност) 8000 килокалории с допустимо отклонение ±100 килокалории (9,302±0,1163 кВтч или 35,7MJ ] за кубичен метър при стандартни условия, изчислена съгласно БДС ISO 6976.


Чл.33. При доставка на природен газ с качествени показатели различни от посочените в чл.32, цената се преизчислява пропорционално на договорената в чл.32 калоричност.


Чл.34. При промяна на цените на природния газ по времето на един отчетен период, потреблението на природен газ по новите цени се изчислява пропорционално на времето.


Чл.35. (1) Купувачът е длъжен да заплаща на Продавача дължимите суми за доставения му през изтеклия отчетен период(месец) природен газ до 10(вкл.) число на месеца следващ отчетния.

(2) Когато срокът по ал.1 изтича в неприсъствен ден, за краен срок на плащане на задължението се счита първия следващ присъствен ден.


Чл.36. За дължимите суми за всеки отчетен период(месец) ПРОДАВАЧЪТ издава на КУПУВАЧА, двустранно подписан протокол, съдържащ показания на средството за търговско измерване /старо, ново, разлика/, единичната цена, дължимата сума, срок за плащането й. който се придружава с фискален бон.

Неполучаването на протокола не освобождава КУПУВАЧА от задължението за плащане на дължимите суми.


Чл.37. За дата на плащане се приема датата на постъпване на дължимите суми в сметката или касата на Продавача.


Чл.38. В договора за доставка на природен газ се регламентира начина на заплащане на потребените количества природен газ – по банков път или в брой на касата на дружеството, като банковата сметка/адреса на касата се посочват в договора.


Чл.39. (1) При желание за авансово плащане на консумирания природен газ, Купувачът подава писмено заявление до Продавача.

(2) Размерът на авансовото плащане се изчислява:

-за заварени потребители- като средно аритметична величина на месечното потребление през съответния период – зимен(ноември-април) или летен(май-октомври) на предходната година, умножена по цената на природния газ пред последния отчетен период;

- за нови потребители – със стойността на очакваната месечна консумация за съответния период на първата година на доставка умножена по цената на природния газ пред последния отчетен период.


Чл.40. (1) Ако Купувачът констатира положителна или отрицателна разлика между отчетеното от Продавача и действително потребеното количество природен газ, той може да уведоми писмено Продавача за това в срока по чл.35.

(2) В срок от 3(три) работни дни от получаването на уведомлението по ал.1 Продавачът е длъжен да извърши проверка на средствата за търговско измерване на газа и/или отчетеното от него количество природен газ. За резултата от проверката се съставя двустранен констативен протокол. Констатираните положителни или отрицателни разлики се изправят при следващото плащане.


Чл.41. В случаите, когато средствата за търговско измерване се окажат неизправни или по други причини не работят, доставения природен газ се заплаща на основата на средно дневната консумация за същия отчетен период от предходната календарна година, а за първата година на доставка – чрез отчитане на инсталираната мощност и часовата й използваемост.


РАЗДЕЛ VІI

РЕД ЗА ОТКРИВАНЕ, ПРОМЯНА И ЗАКРИВАНЕ НА ПАРТИДА


Чл.42. (1) Продавачът е длъжен да състави досие на Купувача и да съхранява копията на документите, предоставени му от Купувача.

(2) Продавачът открива и води партида за всеки Купувач.


Чл.43. При промяна на собствеността или вещното право на ползване новият и предишният собственик или ползвател са длъжни да подадат до Продавача в срока по чл.7 заявление по образец за откриване, промяна или закриване на партида, към което са приложени копия на документи , удостоверяващи придобиването или прекратяването на правото на собственост или на вещното право на ползване на имота.


Чл.44. (1) При смърт на Купувач наследниците или лицето придобило жилището по силата на договор за гледане и издръжка или по дарение, са длъжни да уведомят писмено Продавача в срока по чл.7, чрез подаване на заявление за промяна на партидата, придружено с копие на удостоверението за наследници или на акта за собственост.

(2) В случаите по ал.1 Продавачът променя партидата на името на наследника или на един от наследниците, по писмено споразумение между тях, или на името на лицето придобило собствеността. При липса на споразумение между наследниците, Продавачът открива партида на всички наследници пропорционално на дела им съобразно удостоверението за наследници.


Чл.45. (1) Купувач може да бъде и наемател на жилище. В тези случаи Продавачът води партидата на името на собственика на имота и на наемателя, като последният заплаща дължимите суми за природен газ.

(2) При прекратяване на наемното правоотношение собственикът, както и новият наемател са длъжни да подадат до Продавача в срока по чл.7 заявление за промяна на партидата, към което са приложени копия на документи, удостоверяващи наличието или липсата на наемно правоотношение.

(3) Ако предишният наемател не е заплатил дължимите суми, същите се събират от собственика на имота.

(4) Преди промяна на наемното правоотношение собственикът на имота има право да поиска и да получи от Продавача справка за всички дължими от наемателя суми за природен газ, както и да заплати същите.


РАЗДЕЛ VІІI

ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА СТРАНИТЕ


Чл.46. (1) При неплащане на дължимите суми в предвидените, съгласно чл.35 срокове, Купувачът дължи на Продавача обезщетение в размер на законната лихва от деня на забавата до деня на изпълнение на задължението. Размерът на дължимата лихва се отбелязва в протокола за следващия отчетен период.

(2) Купувачът изпада в забава по ал.1 от първия работен ден след изтичане на срока на плащане.

(3) Задълженията на Купувача , който е неизправен длъжник, се събират по реда на чл.237 от ГПК, на основание чл.184 ЗЕ, въз основа на извлечение от сметките.


Чл.47. В случаите, когато Продавачът не уведоми Купувача за началото и продължителността на спиране на газоснабдяването при условията на чл.21 или не спазил предвидения срок за уведомяване на Купувача при прекъсване или ограничаване на доставката на природен газ, Продавачът дължи неустойка на Купувача в размер на паричната равностойност на недоставения природен газ за периода на спирането на газоснабдяването. За действително претърпени вреди над размера на неустойката, Продавачът дължи плащане само след доказването им пред съд, при спазване разпоредбите на ГПК.


Чл.48. Продавачът не носи отговорност и не дължи неустойка за недоставено количество природен газ, когато доставките са прекъснати по причини описани в чл.28,ал.1 и чл.29.


РАЗДЕЛ IX

РЕД НА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА МОЛБИ, ЖАЛБИ И СИГНАЛИ НА КУПУВАЧИТЕ


Чл.49. В случай на неизпълнение на задължения от страна на Продавача, Купувачът има право да предяви претенциите си чрез молба, сигнал или жалба.


Чл.50. ПРОДАВАЧЪТ приема и завежда жалби, предложения и сигнали по ред и начин в съответствие със Закона за административно обслужване на физическите и юридическите лица.


Чл.51. Продавачът е длъжен да отговаря на постъпилите молби, сигнали или жалби в срок до 20 работни дни.


Чл.52. Когато Купувачът не е удовлетворен от отговора и предприетите мерки на Продавача, има право да подаде жалба до МИЕ или до ДКЕВР в съответствие с тяхната компетентност по ЗЕ, чрез Продавача, който изпраща копие от цялата преписка с приложени доказателства в 7(седем) дневен срок.


РАЗДЕЛ Х

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ


Чл.53. Настоящите Общи условия са задължителни и за заварените потребители към датата на влизането им в сила и се счита, че от тази дата между тях и Продавача има сключен договор.


Чл.54. За нови потребители Общите условия пораждат действие, след като потребителят писмено е заявил в договора за доставка на природен газ, че ги приема.


Чл.55.(1) Настоящите Общи условия влизат в сила в тридесетдневен срок от публикуването им в един централен и един местен ежедневник без писмено приемане от Купувачите.

(2) В срок до 30 дни след влизане в сила на Общите условия, заварените потребители, които не са съгласни с тях, имат право да внесат в офиса на Продавача заявление, в което да предложат специални условия. Предложените от Купувачите и приети от Продавача специални условия се отразяват в писмени допълнителни споразумения.


Чл.56. Измененията на настоящите Общи условия подлежат на одобрение от ДКЕВР и влизат в сила след публикуването им в един централен и един местен ежедневник.


Чл.57. За всички неуредени в Общите условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.


ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА


Настоящите Общи условия са приети с Решение №1 в Протокол от Общото събрание на съдружниците на „Каварна газ” ООД в периода 05.07.2006 г. – 12.07.2006 г. и одобрени с Решение №_____________/________________год. на ДКЕВР, на основание чл.183 ал.2 ЗЕ, в съответствие с чл.298, ал.1 от ТЗ.

За нас Присъединяване Правила