ПОЛИТИКА ЗА СЪБИРАНЕ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ


Работа с лични данни


Сигурността на данните, които сте ни поверили е много важна за нас. Тя има голямо значение за успеха на нашия бизнес и за обществения ни имидж. Ето защо ние защитаваме Вашите данни като прилагаме всички подходящи технически и организационни средства, с които разполагаме, за да не допускаме неразрешен достъп, неразрешено или злонамерено ползване, загуба или преждевременно заличаване на информация.

Ние събираме и обработваме лични данни само при спазване на изискванията на местното и европейското законодателство. Наясно сме, че обработването на Вашите данни е свързано с определена причина и не може да се извършва без ограничение.

Настоящата „Политика за защита на личните данни“ има за цел да Ви разясни как и защо обработваме личните Ви данни.


Как и защо използваме личните Ви данни


За изпълнение на договор


Ние обработваме личните Ви данни, за да предоставяме услугата, които сте заявили и която ползвате при нас, както и за да изпълняваме договорните си задължения и да се ползваме от правата по договорите, сключени с Вас.

Обработката се извършват с цел:

• установяване на самоличността на клиента;

• изготвяне и сключване на договор;

• изготвяне и изпращане на сметка/фактура за услугата, която използвате при нас;

• осигуряване на техническото обслужване на мрежата ни, с оглед предоставяне на качествени услуги, съгласно договореното;

• всякакво техническо съдействие за поддържане на предоставените услуги;

• уведомление за всичко, свързано с услугите, които ползвате при нас, изпращане на различни известия, уведомление за проблеми или за да отговорим на подадени от Вас молби, жалби, предложения;


За изпълнение на нормативни задължения


Ние обработваме идентификационните Ви данни, данни за местоположението, данни за изготвяне на абонатните сметки и други лични данни, за да спазим задължения, които са предвидени в нормативен акт, така например:

• предоставяне на информация на Комисията за защита на потребителите или трети лица, предвидени в Закона за защита на потребителите;

• предоставяне на информация на Комисията за защита на личните данни във връзка със задължения, предвидени в нормативната уредба за защита на личните данни – Закон за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година и др.;

• задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство;

• предоставяне на информация на съда и трети лица, в рамките на производство пред съд, съобразно изискванията на приложимите към производството процесуални и материалноправни нормативни актове;


Какви данни обработваме


Данни за идентификация: трите имена; единен граждански номер или личен номер на чужденец; номер, дата и място на издаване на лична карта (паспорт); постоянен адрес; лични данни за контакт - адрес за контакт, телефонен номер, имейл.


Кога изтриваме Вашите лични данни


По правило, прекратяваме използването на вашите лични данни, за целите, свързани с договорното правоотношение, след прекратяване на договора, но не ги изтриваме преди изтичане на една година от прекратяване на договора или до окончателно уреждане на всички финансови задължения и изтичане на нормативно определените задължения за съхраняване на данните, като задължения по Закона за счетоводството за съхранение и обработка на счетоводни данни, изтичане на определените в Закона за задълженията и договорите давностни срокове за предявяване на претенции, задължения за предоставяне на информация на съда, компетентни държавни органи и др. основания, предвидени в действащото законодателство. Моля, да имате предвид, че няма да изтрием или анонимизираме Ваши лични данни, ако те са необходими за висящо съдебно, административно производство или производство по разглеждане на ваша жалба пред нас.

Вашите данни могат да бъдат и анонимизирани. Анонимизирането представлява алтернатива на изтриването на данните. При анонимизация, всички лични разпознаваеми елементи /елементи, позволяващи идентифицирането Ви, се заличават необратимо. За анонимизирани данни няма нормативно задължени за изтриване, тъй като не представляват лични данни.


Вашите права, във връзка с обработване на личните Ви данни


Право на информация:


Вие имате право да поискате:

• информация за това дали отнасящи се до вас данни се обработват, информация за целите на това обработване, за категориите данни и за получателите или категориите получатели, на които данните се разкриват;

• съобщение в разбираема форма, съдържащо личните ви данни, които се обработват, както и всяка налична информация за техния източник;

• информация за логиката на всяко автоматизирано обработване на лични данни, отнасящи се до вас, поне в случаите на автоматизирани решения.


Право на корекция:


В случай, че обработваме непълни или сгрешени/грешни данни, Вие имате право, по всяко време, да поискате:

• да заличим, коригираме или блокираме Ваши лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на закона;

• да уведомим третите лица, на които са били разкрити личните им данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия.


Право на възражение:


По всяко време имате право да:

• възразите срещу обработването на личните Ви данни при наличие на законово основание за това; когато възражението е основателно, личните данни на съответното физическо лице не могат повече да бъдат обработвани;


Право на ограничаване на обработването:


Можете да поискате ограничаване на обработващите се персонализиращи данни ако:

• оспорвате верността на данните, за периода, в който трябва да проверим верността им; или

• обработването на данните е без правно основание, но вместо да ги изтрием, Вие искате тяхното ограничено обработване; или

• повече нямаме нужда от тези данни (за определената цел), но Вие имате нужда от тях за установяването, упражняването или защитата на правни претенции; или

• сте подали възражение за обработването да данните, в очакване на проверка дали основанията на администратора са законни.


Право на преносимост на данни:


Можете да поискате от нас да предоставим личните данни, които сте поверили на нашата грижа в организиран, подреден, структуриран, общоприет електронен формат ако:

• обработваме данните съгласно договора и

• обработването се извършва автоматично


Право на жалба:


В случай, че смятате, че нарушаваме приложимата нормативна уредба, Ви молим да се свържете с нас за изясняване на въпроса. Разбира се, имате право да подадете жалба пред Комисията за защита на личните данни. След 25 май 2018 г. ще можете да подадете жалба и пред регулаторен орган, в рамките на ЕС.

Заявленията за достъп до информация или за корекция се подават лично или от изрично упълномощено от Вас лице, чрез нотариално заверено пълномощно. Заявление може да бъде отправено и по електронен път, по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.

Ние се произнасяме по Вашето искане в 14-дневен срок от неговото подаване. При обективно необходим по-голям срок – с оглед събиране на всички искани данни и това сериозно затруднява дейността ни, този срок може да бъде удължен до 30 дни. С решението си ние даваме или отказва достъп и/или исканата от заявителя информация, но винаги мотивираме отговора си.

За нас Присъединяване Правила